Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 42 bài 32 ôn tập chương 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 32.13: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được...

Bài 32.13 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

32.13.  Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Trả lời                        

Hướng dẫn giải.     Cu không tác dụng với dung dịch HCl nên 12,8 gam là khối lượng của Cu.

\({n_{HCl}} = {{91,25 \times 20} \over {100 \times 36,5}} = 0,5(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

x mol    2x mol

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

y mol  2y mol

Ta có các phương trình:

24x + 56y = 23,6 - 12,8 = 10,8    (I)

2x + 2y = 0,5                                (II)

Giải phương trình (I), (II) ta tìm được x và y:

\(x = 0,1;y = 0,15;{m_{Mg}} = 2,4(gam);{m_{Fe}} = 8,4(gam)\)


Bài 32.14 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

32.14.   Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối của A và cho biết công thức 2 oxit trên.

Trả lời                                

Gọi công thức 2 oxit là A2Ox và A2Oy, đồng thời kí hiệu A là nguyên tử khối. Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là : 50% và 60%. Vậy tỉ lệ khối lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%.

\(\left. \matrix{{{16x} \over {2A}} = {{50} \over {50}} = 1 \to 16x = 2A \hfill \cr {{16y} \over {2A}} = {{60} \over {40}} = 1,5 \to 16y = 3A \hfill \cr} \right\}\)

\({x \over y} = {2 \over 3} \to y = 1,5x\)

Chỉ có các cặp x, y sau có thể chấp nhận : 

\(\left\{ \matrix{x = 2 \hfill \cr y = 3 \hfill \cr} \right.;\left\{ \matrix{x = 4 \hfill \cr y = 6 \hfill \cr} \right.\)

- Nếu chọn x = 2 —> ta có 32 = 2A —> A = 16 (loại) vì A = 16 là oxi.

- Nếu chọn x = 4 —> ta có 64 = 2A —> A = 32 —> A là lưu huỳnh (S).

Tỉ lệ giữa các nguyên tố là tối giản, ta có hai oxit là : SO2 và SO3

 


Bài 32.15 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

32.15.   Cho 8 gam một oxit (có công thức X03) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X.

Trả lời                    

Gọi nguyên tử khối của nguyên tố X cũng là X.

Phương trình hoá học :

XO3 + 2NaOH -------> Na2X04 + H2O

(X + 48) gam                (46 + X + 64) gam

8 gam                           14,2 gam

8(46 +X + 64)= 14,2(X + 48)

Giải ra ta có X = 32. Nguyên tố X là lưu huỳnh (S).

Giaibaitap.me        

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác