Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 56 bài 46 mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 46.1: A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau ...

Bài 46.1 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

46.1.   A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

-    Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol C02 bằng số mol H20.

-    B lầm mất màu dung dịch brom.

-    C tắc dụng được với Na.

-    A tác dụng được với Na và NaOH.

Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau ?

C4H8 ; C2H402 ; C3H80.

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên.

Trả lời                                    

A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có công thức phân tử là C2H4O2. Công thức cấu tạo là CH3COOH.

C tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là C3H80 và có công thức cấu tạo là 

B làm mất màu dung dịch brom: B là C4H8 và có công thức cấu tạo là CH2 = CH - CH2 - CH3 hoặc CH3 - CH = CH - CH3.

hoặc 


Bài 46.2 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

46.2.   Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Trả lời                            

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau :

C2H4 —-----> C2H5OH —---------> CH3COOH —--------> CH3COOC2H5.

\({C_2}{H_4} + {H_2}O\buildrel {axit} \over\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)


Bài 46.3 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

46.3.   Chỉ dùng H20 và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau :

a)  Rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.

b)  Rượu etylic, axit axetic, benzen.

Trả lời                          

a) TN 1. Dùng quỳ tím nhận ra CH3COOH. Mẫu nào làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là rượu etylic và etylaxetat

TN 2. Dùng H20 nhận ra rượu etylic (tan trong nước), chất còn lại không tan trong nước là etyl axetat.

b) - Cho quỳ tím vào từng mẫu thử, mẫu làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là hai chất kia.

-Dùng nước nhận biết hai chất còn lại, chất nào tan vô hạn trong nước là \({C_2}{H_5}OH\)

         


Bài 46.4 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

46.4.   Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH. Tỉ lệ số mol tương ứng của hai axit là 1 : 2. Cho a gam hỗn hợp hai axit tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì thu được 27,4 gam hỗn hợp hai muối khan.

a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b)  Xác định công thức phân tử của axit.

c)  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp.

Trả lời                        

Gọi số mol của axit axetịc trong hỗn hợp là X.

Số mol của axit CnH2n+1COOH trong hỗn hợp là 2x.

Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH

CH3COOH + NaOH —> CH3COONa + H20

x mol                                   x mol

CnH2n+1COOH + NaOH     —> CnH2n+1COONa + H20

2x mol                                                2x mol

Theo đầu bài ta có : \({n_{NaOH}} = {{300} \over {1000}} \times 1 = 0,3(mol)\)

Theo phương trình : x + 2x = 0,3 —> x = 0,1 (mol)

Khối lượng của CH3COONa là : 0,1(15 + 44+ 23) = 8,2 (gam).

Khối lượng của CnH2n + 1COONa là:  0,2(14n + 68) = (2,8n + 13,6).

Theo đề bài : 8,2 + 2,8n + 13,6 = 27,4

Vậy : 2,8n = 27,4 - 21,8 = 5,6.

—> n = 2. Công thức của axit là C2H5COOH.

Ta có khối lượng axit axetic là : 60 x 0,1 =6 (gam).

Khối lượng C2H5COOH là : 74 x 0,2 = 14,8 (gam).

Vậy mhh : (6 + 14,8) = 20,8 (gam).

—> % khối lượng axit axetic : \({6 \over {20,8}} \times 100\%  \approx 28,85\% \)

% khối lượng C2H5COOH : 100 - 28,85 = 71,15 (%).


Bài 46.5 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

46.5.   Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

Trả lời                          

\({V_{{C_2}{H_5}OH}} = {{50.4} \over {100}} = 2(l) \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.1000.0,8 = 1600(gam)\)

Phương trình hóa học : 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

    46 gam                               60 gam

1600 gam                                x

\(x = {{1600.60} \over {46}}\)

Vì hiệu suất đạt 80% \( \to {m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = {{1600.60.80} \over {46.100}} = 1669,6(gam)\)

\( \to {m_{giấm}} = {{1669,6} \over 5} \times 100 = 33392(gam) = 33,392(kg)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác