Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 59 bài 50 glucozo Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 50.4: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam C02 và 10,8 gam H20....

Bài 50.4 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

50.4.  Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam C02 và 10,8 gam H20.

a)   Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b)  Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol < MA < 190 gam/mol.

Trả lời                  

a)      Sơ đồ phản ứng cháy của A : \(A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + {H_2}O\)

Ta có : \({m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

\( \to {m_A} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{O_2}}} = 26,4 + 10,8 - 19,2(gam) \to {m_A} = 18(gam)\)

Khối lượng C trong 18 gam A là : \({{26,4} \over {44}} \times 12 = 7,2(gam)\)

Khối lượng H trong 18 gam A là :\({{10,8} \over {18}} \times 2 = 1,2(gam)\)

Khối lượng O trong 18 gam A lấ 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

\(x:y:z = {{7,2} \over {12}}:{{1,2} \over 1}:{{9,6} \over {16}} = 0,6:1,2:0,6 = 1:2:1\)

Chọn x = 1  --------> công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n —> 170 < 30n < 190    

  ---------> n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H1206.

     


Bài 50.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

50.5.  Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hoá học sau :

\(6C{O_2} + 6{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{clorophin}^{a/s}} {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} \uparrow \)

Để tạo ra 1 mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ.

Hãy tính nhiệt lượng mà cây xanh đã hấp thụ để tạo thành 1 kg glucozơ.

Trả lời                     

Số mol của 1kg glucozo: \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = {{1000} \over {180}} \approx 5,56(mol)\)

Cứ 1 mol glucozo cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ

     5,56 mol ----------------------------> x? kJ

\(x = {{5,56.2816} \over 1} = 15656,96(kJ)\)


Bài 50.6 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

50.6. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.

Trả lời                             

Sơ đồ phản ứng \({C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H\)

                               180 g                       60 g

                                 50 g                       x? g

\({m_{C{H_3}{\rm{COOH}}}} = {{50.60} \over {180}} = 16,7(g)\)

Hiệu suất đạt 60% ---> \({m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = {{16,7.60} \over {100}} = 10,02(g)\)

Khối lượng giấm ăn 4% thu được : \({m_{giấm}} = {{10,02.100} \over 4} = 250,5(g)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác