Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 60 bài 52 tinh bột và xenlulozơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 52.1: Phát biểu đúng là....

Bài 52.1 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

52.1.   Phát biểu đúng là :

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Trả lời                  

Đáp án D. 


Bài 52.2 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat

Trả lời                      

Các chất được điều chế theo sơ đồ sau :

(C6H10O5)n --------> C6H12O6 ---------> C2H5OH -------> CH3COOH ----------> CH3COOC2H5.

\({( - {C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}(1)\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(2)\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{giấm}^{men}} C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O(3)\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O(4)\)  


Bài 52.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

52.3.   Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau :

Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2 và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng của cây xanh với môi trường.

Trả lời                         

\(6nC{O_2} + 5n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{a/s}^{clorophin}} {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + 6n{O_2}\)

6n.44(g)                                         162n(g)         6n.32(g)

?tấn                                                 8,1 tấn          ? tấn

\({m_{C{O_2}}} = {{8,1.6n.44} \over {162n}} = 13,2(\ tấn )\)

\({m_{{O_2}}} = {{8,1.6n.32} \over {162n}} = 9,6( tấn)\)

 Bài 52.4 Trang 60 Sách bài tập (SBT) hóa học 9

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau 

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a)  Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b)  Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ?

Trả lời                      

Phản ứng điều chế glucozơ từ tinh bột:

    \({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Vậy cứ 162n tấn tinh bột ------> 180n tấn glucozơ

            1 tấn                  ------> x tấn

\( \to x = {{180n} \over {162n}} = {{10} \over 9}( tấn)\)

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

\({{10} \over 9} \times {{80} \over {100}} = {8 \over 9}(\ tấn )\)

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

\(y = {{162n.100} \over {180n.80}} = {9 \over 8} = 1,125(\ tấn )\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác