Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập trang 43, 44 bài 34 khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 34.5: A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có C02 ...

Bài 34.5 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

34.5.  A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có C02 . Đốt cháy 1,4 gam B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam C02 và 1,8 gam H20. Xác định công thức phân tử của A, B. Hãy cho biết A, B là hợp chất hữu cơ hay vô cơ.

Trả lời                       

Ta có MA = MB = 14 x 2 = 28 (gam).

A là hợp chất khi đốt chỉ tạo ra C02. Vậy A phải chứa cacbon và oxi. Mặt khác, MA = 28 gam ---> công thức của A là CO.

B khi cháy sinh ra CO2 và H2O, vậy trong B có cacbon và hiđro.

Ta có \({m_C} = {{4,4} \over {44}} \times 12 = 1,2(gam);{m_H} = {{1,8} \over {18}} \times 2 = 0,2(gam)\)

Vậy mB = mC + mH = 1,2 + 0,2 = 1,4 (gam).

=> Trong B chỉ có 2 nguyên tố là C và H.

Gọi công thức phân tử của B là CxHy, ta có :

\(4{C_x}{H_y} + (4x + y){O_2} \to 4xC{O_2} + 2y{H_2}O\)

4 mol                                        4x mol       2y mol

\({{1,4} \over {28}}mol\)                                     \({{4,4} \over {44}}mol\)    \({{1,8} \over {18}}mol\)

 => x = 2 ; y = 4. Công thức của B là C2H4.


Bài 34.6 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó thành phần % khối lượng của cacbon là 60% và hiđro là 13,33%. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

Trả lời   

%O=100-(60+13,33)=26,67

Gọi công thức hóa học của A là \({C_x}{H_y}{O_z}\)

Ta có tỷ lệ: \(x:y:z = {{60} \over {12}}:{{13,33} \over 1}:{{26,67} \over {16}} = 5:13,33:1,67 = 3:8:1\)

Công thức của hợp chất là \({({C_3}{H_8}O)_n}\)

Ta có: (12.3+1.8+16)n=60

<=> 60n=60 ---> n=1

Vậy công thức phân tử của \({C_x}{H_y}{O_z}\) là \({C_3}{H_8}O\)


Bài 34.7 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H20. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Trả lời                               

Ta có MA = 13 x 2 = 26 (gam/mol)

Khi đốt cháy A sinh ra C02, H20 ----> A chứa C, H và không có oxi vì MA = 26 gam/mol.

Gọi công thức của A là CnHm

Phương trình hoá học : \({C_n}{H_m} + (n + {m \over 4}){O_2} \to {n_{C{O_2}}} + {m \over 2}{H_2}O\)

                                      C02 + Ca(OH)2 —> CaC03 + H20

\({n_A} = {{5,2} \over {26}} = 0,2(mol);{n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = {{40} \over {100}} = 0,4(mol)\)

Vậy 0,2n = 0,4 => n = 2 => công thức của A là C2H2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác