Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 21 bài 15, 16, 17 tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 15.25: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư...

Bài 15.25 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Xác định giá trị của m.

Trả lời        

Phương trình hóa học của phản ứng:          

Cu + H2S04 —----> Không phản ứng

Fe + H2S04 —-----> FeS04 + H2

0,1 mol                                     \({{2,24} \over {22,4}} = 0,1mol\)           

mFe = 0,1 x 56 = 5,6 (gam). Khối lượng Cu không hoà tan là :

m = 10 - 5,6 = 4,4 (gam)

 


Bài 15.26 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan. Hãy tính lượng muối khan đó.

Trả lời                          

Phương trình hóa học của phản ứng:

 \(Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2HCl \to ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\)

\({{6,5} \over {65}} = 0,1mol\)             0,1 mol 

Khối lượng muối thu được là: 0,1. ( 65 + 71 ) = 13,6 (gam)


Bài 15.27 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 12,7 gam hợp kim gồm Al, Cu và Mg vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2 (ở đktc) và 2,5 gam chất không tan. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Trả lời                    

Cu không tác dụng với axit HCl , do đó chất không tan là Cu và mCu = 2,5 (gam).

Khối lượng Al và Mg bằng : 12,7 - 2,5 = 10,2 (gam)

Phương trình hoá học của phản ứng :

                     2Al + 6HCl —-------> 2AlCl3 + 3H2

                     x mol                                            3x/2 mol

                      Mg + 2HCl —------> MgCl2 + H2

                      y mol                                          y mol

Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài cho, ta có :

\(\left\{ \matrix{{{3x} \over 2} + y = {{11,2} \over {22,4}} = 0,5 \hfill \cr 27x + 24y = 10,2 \hfill \cr} \right.\)

Giải ra, ta có : x = y = 0,2 mol

mAl = 0,2 x 27 = 5,4 (gam) ;              %mAl = \({{5,4} \over {12,7}} \times 100\%  \approx 42,52\% \)

mMg = 0,2 x 24 = 4,8 (gam);              %mMg = \({{4,8} \over {12,7}} \times 100\%  \approx 37,8\% \)

%mCu = 100% - 42,52% - 37,80% = 19,68%

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác