Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 21 bài 15, 16, 17 tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 15.21: Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag...

Bài 15.21 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho các dung dịch CuSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3 và các kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Theo em những cặp chất nào (kim loại và muối) phản ứng được với nhau ? Viết các phương trình hoá học.

Trả lời                             

Hướng dần

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Mg với các dung dịch CuS04, FeS04 và AgN03.

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Fe với các dung dịch CuSO4, AgNO3.

- Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Cu với dung dịch AgN03.


Bài 15.22 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgN03 và Cu(N03)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là :

A. Al, Fe và Cu ;                      B. Fe, Cu và Ag ;

C. Al, Cu và Ag ;                      D. Kết quả khác.

Trả lời                             

Đáp án B.

Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên AI phản ứng hết trước. Trường hợp 1 : Al vừa đủ phản ứng, còn Fe không phản ứng và kim loại Ag, Cu được giải phóng.

AI + 3AgN03  -------> AI(N03)3 + 3Ag

2Al + 3Cu(N03)2  -------> 2AI(N03)3 + 3Cu

Trường hợp 2 : Al phản ứng hết, sau đó đến Fe phản ứng, Fe dư và kim loại Ag, Cu được giải phóng.

Fe + 2AgN03 —-----> Fe(N03)2 + 2Ag

Fe + Cu(N03)2 ---------> Fe(N03)2 + Cu

Chất rắn D gồm Ag, Cu và Fe.


Bài 15.23 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Chọn 2 chất khử thỏa mãn A trong sơ đồ sau :

FexOy + A —--t°---> Fe + ?

Viết các phương trình hoá học.

Trả lời                      

Hai chất khử thoả mãn A trong sơ đồ là H2, co :

FexOy + yH2       -------> xFe + yH20

FexOy + yCO     --------> xFe + yC02


Bài 15.24 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Một hỗn hợp gồm CuO, FeO. Chỉ dùng Fe và dung dịch HCl, hãy nêu hai phương pháp (dùng sơ đồ) điều chế Cu nguyên chất.

Trả lời                      

Cách 1:

\((CuO,FeO)\buildrel { + HCl\,\,dư} \over\longrightarrow {\rm{dd}}(CuC{l_2},FeC{l_2},HCl\,dư)\buildrel { + Fe(đủ)} \over
\longrightarrow Cu \downarrow + FeC{l_2}\buildrel {lọc} \over\longrightarrow Cu\)

Cách 2: \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

\((CuO,FeO)\buildrel { + {H_2},{t^o}} \over\longrightarrow (Cu,Fe)\buildrel { + HCl\,dư} \over\longrightarrow Cu + FeC{l_2} + HCl\,du\buildrel {lọc} \over\longrightarrow Cu\)

    Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác