Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 20 bài 15, 16, 17 tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 15.13: Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là...

Bài 15.13 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dung dịch muối tác dụng được với cả Ni và Pb là

A. Pb(NO3)2;                  B. Cu(NO3)2             C. Fe(NO3)2;                   D. Ni(NO3)2

Trả lời          

Chọn đáp án B.                


Bài 15.14 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat người ta dùng kim loại

A. Mg;                         B. Cu ;                             C. Fe;                                D. Au

Trả lời                         

Chọn đáp án B.

Hướng dẩn giải : Dùng kim loại nào để sau khi tác dụng với dung dịch bạc nitrat chỉ cho ta một loại muối đồng nitrat. Do đó ta dùng Cu dư.

Cu (dư) + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag

Lọc lấy dung dịch Cu(NO3)2.


Bài 15.15 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây ?

A. Fe ;                 B. Al ;

c. Mg ;                 D. Ca.

Trả lời                    

Đáp án D.

Gọi nguyên tử khối của kim loại R cũng ià R và có hoá trị là x.

 4R + xO2 -------- > 2R2Ox

 Theo đề bài ta có : \({{32x} \over {4R}} = 0,4 \to R = 20x\).

kẻ bảng: 

 

X

I

II III

R

20

40

60

 

(loại)

(nhận)

(loại)

 

 

 

 R là Ca có nguyên tử khối là 40.        

 

Bài 15.16 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung dịch HCl, H2S04 loãng.

B. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH.

C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với H2S04 đặc, nguội.

D. Kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Trả lời                

Đáp án A.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác