Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Starter Unit

Giải bài tập Language focus 1 - Starter Unit trang 7, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 3. Complete the table with the words in blue in the text on page 6.

be: affirmative and negative

(Động từ “be”: khẳng định và phủ định)

1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6.

(Hoàn thành bảng với các từ trong khung. Sau đó kiểm tra câu trả lời của em ở văn bản trang 6.)

isn’t                    aren’t                they                he                   not

 

Affirmative

I’m

You’re

(1)…………….. ‘s/ She’s/ It’s

We’re/ You’re/ (2)……………… ‘re

from Oxford.

twelve.

into video games.

Negative

I’m (3)………………….

You aren’t

He/ She/ It (4)………………

You/ We/ They (5)………………

interested in shopping.

very good.

into sport.

Lời giải:

Affirmative

I’m

You’re

(1) He‘s/ She’s/ It’s

We’re/ You’re/ (2) They‘re

from Oxford.

twelve.

into video games.

Negative

I’m (3) not

You aren’t

He/ She/ It (4) isn’t

You/ We/ They (5) aren’t

interested in shopping.

very good.

into sport.

 Tạm dịch:

Khẳng định

Tôi thì

Bạn thì

Anh ấy/ Cô ấy/ Nó thì

Chúng tôi/ Các bạn/ Họ thì

đến từ Oxford.

12 tuổi.

thích video games.

Phủ định

Tôi thì không

Bạn thì không

Anh ấy/ Cô ấy/ Nó thì không

Chúng tôi/ Các bạn/ Họ thì không

Thích mua sắm.

giỏi lắm./ tốt lắm

thích thể thao.

 

2. Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb "be".

(Viết những câu đúng. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ “be”.)

1. Zebras.......... animals.

2. Oxford........... in Brazil.

3. My friends......... twelve.

4. The name of this book ....... Friends Plus.

5. I....... interesting in video games.

6. I........ from Da Nang.

Lời giải:

1. are      2. isn't       3. are     4. is      5. am       6. am

Tạm dịch:

1.Ngựa vằn là động vật.

2. Oxford không phải ở Brazil.

3. Những người bạn của tớ 12 tuổi

4. Tên của quyển sách này là Friend Plus.

5. Tớ thích trò chơi điện tử

6. Tớ đến từ Đà Nẵng

Subject pronouns and possessive adjectives

(Đại từ đóng vai trò chủ ngữ và tính từ sở hữu)

3. Complete the table with the words in blue in the text on page 6.

(Hoàn thành bảng với các từ in màu xanh trong văn bản trang 6.)

Singular

Plural

Subject pronoun

Possessive adjective

Subject pronoun

Possessive adjective

I

my

we

(4)…………….

you

(1)……………

you

(5)…………….

he

she

it

(2)……………

(3)……………

its

they

(6)…………….

Lời giải:

(1) your

(2) his

(3) her

(4) our

(5) your

(6) their


Singular

Plural

Subject pronoun

Possessive adjective

Subject pronoun

Possessive adjective

I

my

we

(4) our

you

(1) your

you

(5) your

he

she

it

(2) his

(3) her

its

they

(6) their

Tạm dịch:

Số ít

Số nhiều

Đại từ đóng vai trò chủ ngữ

Tính từ sở hữu

Đại từ đóng vai trò chủ ngữ

Tính từ sở hữu

tôi

của tôi

chúng tôi

(4) của chúng tôi

bạn

(1) của bạn

các bạn

(5) của các bạn

anh ấy

cô ấy

(2) của anh ấy

(3) của cô ấy

của nó

họ

(6) của họ

4. Replace the words in blue with subject pronouns.

(Thay thế các từ màu xanh với các đại từ đóng vai trò chủ ngữ.)

Marc is from Paris. He is form Paris.

(Marc đến từ Paris. Anh ấy đến từ Paris.)

1. This book is good. (Quyển sách này hay.)

2. Jen and Ed are from the UK. (Jen và Ed đến từ Vương quốc Anh.)

3. Anya and I are friends. (Anya và tôi là bạn bè.)

4. You and Mick are brothers. (Bạn và Mick là anh em.)

Lời giải:

1. It is good

2 They are from the UK

3. We are friends

4. You are brothers

Tạm dịch:

1. Nó thì tốt

2. Họ đến từ Anh

3. Chúng tớ là bạn

4. Các bạn là anh em

Object pronouns

(Đại từ đóng vai trò tân ngữ)

5. Match the object pronouns in the box with the subject pronouns.

(Nối những đại từ đóng vai trò tân ngữ trong khung với đại từ đóng vai tò chủ ngữ.)

Lời giải:

(1) you      (2) it       (3) him         (4) her       (5)  us      (6) you       (7) them

Pronunciation: Word stress

(Phát âm: Trọng âm của từ)

6. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress.

(Khoanh chọn từ có vị trị của trọng âm chính khác với ba từ còn lại.)

1. a. arrive

b. begin

c. answer

d. machine

2. a. visit

b. enter

c. under

d. about

3. a. along

b. papaya

c. across

d. into

4. a. Brazil

b. Japan

c. China

d. Korea

5. a. happen

b. final

c. living

d. alive

6. a. alarm

b. college

c. mistake

d. cartoon

7. a. again

b. above

c. really

d. alive

8. a. computer

b. beautiful

c. continuous

d. deliver

9. a. Vietnamese

b. Japanese

c. Cambodia

d. Indonesia

Lời giải:

1. c       

2. d        

3. d     

4. d      

5. d         

6. b        

7. c       

8. b        

9. c

1. Phương án c có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

2. Phương án d có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

3. Phương án d có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

4. Phương án d có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

5. Phương án d có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. Phương án b có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

7. Phương án c có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

8. Phương án b có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

9. Phương án c có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 3.

7. USE IT! Work in pairs. Talk about you and your interests. Use ideas from excercise 1, page 6. Then change pairs and say something about your first partner

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Nói về em và những sở thích của em. Sử dụng những ý tưởng từ bài 1, trang 6. Sau đó đổi cặp và nói về bạn thực hành đầu tiên của em.)

- I’m eleven. I’m into cycling with my brother. I’m not very good at art.

(Tôi 11 tuổi. Tôi thích đạp xe với anh của mình. Tôi không giỏi về hội họa lắm.)

- Nam is eleven. He’s into cyclying with his brother. He isn’t very good at art.

(Nam 11 tuổi. Nam thích đạp xe với anh của bạn ấy. Bạn ấy không giỏi về hội họa lắm.)

Các hoạt động ở bài 1 trang 6:

- video games: trò chơi video

- music (n): âm nhạc  

- art (n): mỹ thuật, hội họa     

- reading (n): đọc (sách)

- watching TV: xem tivi

- films  (n): phim

- animals (n): động vật           

- cooking (n): nấu ăn

- skateboarding (n): trượt ván

- cycling (n): đi xe đạp           

- photography (n): nhiếp ảnh 

- sport (n): thể thao

- shopping (n): mua sắm        

- chatting online: tán gẫu trực tuyến  

- meeting friends: gặp gỡ bạn bè 

Lời giải:

- I’m twelve. I’m interested in cooking with my mother. I’m quite good at sport.

(Tôi 12 tuổi. Tôi thích nấu ăn với mẹ. Tôi khá giỏi về thể thao.)

=> Mai is twelve. She’s interested in cooking with her mother. She’s quite good at sport.

(Mai 12 tuổi. Mai thích nấu ăn với mẹ. Mai khá giỏi về thể thao.)

- I’m eleven. My favourite activity is reading. I don’t like video games. I’m not good at shopping.

(Hoạt động yêu thích của tôi là đọc. Tôi không thích video games. Tôi không giỏi mua sắm.)

=> Minh is eleven. My favourite activity is reading. I don’t like video games. I’m not good at shopping.

(Minh 12 tuổi. Hoạt động yêu thích của bạn ấy là đọc. Bạn ấy không thích video games. Bạn ấy không giỏi mua sắm.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me