Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 16 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 11: Look at all the animals!

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

cow: bò sữa

goat: dê

horse: ngựa

donkey: con lừa

goose: con ngỗng

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Wow! Look at all the animals, Billy.

2. A. Look. This cow is bigger than that cow.

B. Yes. It's the mommy cow.

3. A. And this sheep is smaller that that sheep.

B. It's a baby sheep.

4. A. Look. A baby donkey and a mommy donkey.

B. That's right, Billy.

5. A. Look. That goat is bigger than the other goats.

B. Is it a daddy goat?

6. No. It's a hungry baby goat!

Dịch:

1. Wow! Nhìn những con động vật này, Billy.

2. A. Nhìn này. Con bò sữa này lớn hơn con bò sữa kia.

B. Đúng vậy. Đó là con bò sữa mẹ.

3. A. Và con cừu này nhỏ hơn con cừu kia.

B. Đó là cừu con.

4. A. Nhìn này. Một con lừa con và 1 con lừa mẹ.

B. Đúng rồi, Billy.

5. A. Nhìn này. Con dê đó lớn hơn những con dê khác.

B. Đó là dê bố.

6. Không. Đó là một con dê con đói.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác