Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 12: Look at the photos!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

I was happy.

She wasn't wet.

You were good.

They weren't sad.

Dịch:

Tôi rất đói

Cô ấy không bị ướt.

Cậu rất ổn.

Họ không buồn.

3. Look and say.

 

Hướng dẫn:

2. They were dry.

3. He was bad.

4. She was wet.

5. She was hot.

4. Look again and write.

was / wasn't / weren't.

1. She was good.

2. They ___ wet.

3. He ___ bad.

4. The girl ___ dry.

5. She ___ cold.

Hướng dẫn:

2. weren't

3. was

4. wasn't

5. wasn't

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác