Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 12: Look at the photos!

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 12- Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. What are the children wearing?

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

Our School Play by Nguyen Thi Xuan

This year, our school play was Little Red Riding Hood.

The play was in the classroom on Thursday afternoon. Our families were there.

I was the girl. Bao was the wolf and Nga was the grandma.

My costume was a big, red coat with a hood.

The play was lots of fun. Our families were happy and proud of us.

We love English. And we love acting English stories. Thank you to our English teacher, Mrs. Chi, for her hard work. Thank you to our families for their help. Third grade was great. Now we are ready for fourth grade.

Dịch:

Trò chơi ở trường học của chúng tôi – bởi Nguyễn Thị Xuân

Năm nay, trò chơi của trường học chúng tôi là Cô bé quàng khăn đỏ.

TRò chơi trong phòng học vào chiều thứ Năm. Gia đình của chúng tôi dũng đến đó. Tôi vào vai cô gái. Bảo là con sói và Nga là bà.

Trang phục của tôi là một cái áo khoác lớn đỏ với mũ trùm đầu.

Chơi rất vui. Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về chúng tôi.

Chúng tôi thích tiếng Anh. Và chúng tôi thích diễn nhưng câu chuyện tiếng Anh. Cảm ơn cô giáo tiếng Anh của chúng tôi, cô Chi, đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn gia đình của chúng tôi vì sự giúp đỡ của họ. Lớp 3 thật tuyệt. Bây giờ chúng tôi sẵn sàng để lên lớp 4 rồi.

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. The play was on Tuesday. __Thursday___

2. The play was in the morning. _____

3. The play was in the school yard. ____

4. Xuan's costume was blue. ____

5. Mrs. Chi is the art teacher. ___

Hướng dẫn:

2. The play was in the morning. => afternoon.

3. The play was in the school yard. => classroom

4. Xuan's costume was blue. => red

5. Mrs. Chi is the art teacher. => English

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me