Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 12: Look at the photos!

Giải bài tập Lesson Six - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Lesson Six

Listening

1. Listen and write T (true) or F (false).

Click here to listen

Script:

1. Our school play was on Monday.

2. Our play was about food.

3. I wear the costume in the play. My costume has ear.

4. Son and Lan were hold this. Son was brown horse. And Lan was white horse.

5. Our family were very happy. Thank you teacher . Our play was fun.

Dịch:

1. Trò chơi ở trường của chúng tôi vào thứ Hai.

2. Trò chơi ở trường của chúng tôi là về thức ăn.

3. Tôi mặc trang phục để diễn. Trang phục của tôi có cái tai.

4. Sơn và Lan mặc cái này. Sơn là con ngựa nâu. Và Lan là con ngựa trắng.

5. Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn giáo viên của tôi. Trò chơi của chúng tôi rất vui.

Speaking

2. Look and say.

Hướng dẫn:

1. She was a lion.

2. They were giraffes.

3. They were birds.

4. He was a donkey.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me