Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 11: Look at all the animals!

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

loud: lớn tiếng

quiet: yên lặng

fast: nhanh

slow: chậm

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

On the farm

The chicken is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep," says the chick.

The chick is quiet on the farm.

"Cheep, cheep, cheep."

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck," says the hen.

The hen is louder than the chick.

"Cluck, cluck, cluck."

The goose is louder than the hen.

"Honk! Honk! Honk!" says the goose …

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop," goes the cow.

The cow is slow on the farm.

"Clop, clop, clop."

The goat is faster than the cow.

"Clip, clip, clip," goes the goat …

The horse is faster than the goat.

"Trot, trot, trot," goes the horse …

Dịch:

Con gà yên lặng trong trang trại

"cheep, cheep, cheep" , con gà kêu

Con gà yên lặng trong trang trại

"cheep, cheep, cheep" .

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck," gà mái kêu

Gà mái kêu to hơn

"Cluck, cluck, cluck,"

Con ngỗng kêu to hơn gà mái

"Honk! Honk! Honk!", ngỗng kêu…

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop,", bò sữa đi

Bò sẽ chậm chạp trên nông trại

"Clop, clop, clop"

Con dê nhanh hơn con bò sữa

"Clip, clip, clip," dê chạy

Con ngựa nhanh hơn con dê

"Trot, trot, trot,", ngựa chạy…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác