Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 11: Look at all the animals!

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. Where are the children? What animals can you see?

Hướng dẫn:

+ The children are the farm. You can see sheep, cows, goát, and horses at the farm.

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

On Wednesday, there is a school trip to a farm.

There are sheep, cows, goats, and horses at the form.

There are also fruit trees: mangoes, oranges, and pears.

Don't be late for school. The bus leaves at nine o'clock.

We go back to school at three o'clock.

Bring your luchbox and a drink.

Wear your sun hats.

Here are the rules for the farm:

1. Don't touch the animals.

2. Don't feed the animals.

3. Don't open the gates. The animals can run away.

4. Listen to the farmer.

Enjoy your trip!

Dịch:

Vào ngày Thứ Tư, có một chuyến đi từ trường học tới nông trại

Có cừu, bò sữa, dê và ngựa ở nông trại

Cũng có cây ăn quả: xoài, cam và lê

Đừng đến trường muộn. Xe buýt rời đi lúc 9 giờ.

Chúng tôi sẽ trở lại trường lúc 3 giờ.

Mang theo hộp cơm trưa và đồ uống.

Đội mũ tránh nắng.

Đây là một số nội quy của nông trại:

1. Không được chạm vào động vật

2. Không cho động vật ăn

3. Không tự ý mở cổng. Động vật có thể chạy ra ngoài.

4. Hãy nghe theo người của nông trại.

Chúc chuyến đi vui vẻ!

3. Read again. Circle the correct word.

1. The school trip is on Monday / Tuesday / Wednesday.

2. The trip is to a zoo / farm / store.

3. There are plum / mango / apple trees.

4. They go to the farm at nine /eight / three o'clock.

5. They can wear coats / sun hats / T-shirts.

6. They can bring drinks / books / toys.

Hướng dẫn:

2. The trip is to a zoo / farm / store.

3. There are plum / mango / apple trees.

4. They go to the farm at nine /eight / three o'clock.

5. They can wear coats / sun hats / T-shirts.

6. They can bring drinks / books / toys.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác