Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 3: This is Tony - Đây là Tony

Lesson 3 (bài học 3). Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại). Tony: Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Lesson 3 (bài học 3)

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

t    Tony    Is that Tony? Đó là Tony phải không?

y    Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. Tony       2. Yes

Audio script

1. That is Tony Đó là Tony.

2.  Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Is that Nam?

Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Hoa? No, it isn't. No, it isn't.

It's Mai! It's Mai!

Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Peter? No, it isn't. No, it isn'n

                     It's Tony! It's Tony!  

Đó là Nam phải không?

Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Mai! Đó là Mai!

Đó là Tony! Đó là Tonỵ!Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải.

Bài 4: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) This    (2) Hello     (3) that      (4) isn't

1. Miss Hien: (1) This is Quan.

   Cô Hiền: Đây là Quân.

    Class: (2) Hello, Quan.

    Cả lớp: Xin chào, Quân.

2.   Linda: Is (3) that Quan?

Linda: Đó là Quân phải không?

Nam: No, it (4) isn't. Không, không phải.

It's Phong. Đó là Phong.

Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

1. Hi! I'm Mai. Xin chào! Mình là Mai.

2. This is Nam. Đây là Nam.

3.   And this is Phong. Và đây là Phong.

4.   That's Linda. Đó là Linda.

5.   And that's Peter. Và đó là Peter.

Bài 6. Project. (Dự án).

Vẽ bạn tốt của em.

Sau khi vẽ xong, bạn đó tên gì thì em điền vào dòng:

This is Trang.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me