Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) Who's that? Đó là ai?It's Tony. Đó là Tony.b) Who's that? Đó là ai?It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Who's that? Đó là ai?

It's Tony. Đó là Tony.

b)   Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 2: Point and say. (Chỉ vào và nói).

a)   Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

b)  Who's that? Đó là ai?

It's Miss Hien. Đó là cô Hiền.

c)   Who's that? Đó là ai?

It's Mary. Đó là Mary.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Who's that? Đó là ai?

It's Miss Hien. Đó là cô Hiên.

Who's that? Đó là ai?

It's Mary. Đó là Mary.

Who's that? Đó là ai?

It's Nam. Đó lò Nam. ,

Who's that? Đó là ai?

It's Mai. Đó là Mai.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b           2. a

Audio script

1. Nam: Who's that?

    Mai: It's Tony.

2.  And who's that?

    Mai: It's Mr Loc.

Bài 5:  Read and write. (Đọc và viết).

1. A: Who’s that? Đó là ai?

    B: It's Tony. Đó là Tony.

2. A: And who’s that? Và đó là ai?

    B: It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1.  It's Tony. Đó là Tony.

2.  It's Mary. Đó là Mary.

3.  It's Peter. Đó là Peter.

4.  It's Linda. Đó là Linda.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me