Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 20: Where's Sa Pa? Sa Pa ở đâu

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Where's Sa Pa, Mai?

Sa Pa ở đâu vậy Mai?

It's in north Viet Nam.

Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.

b)  This is a photo of Sa Pa.

Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Oh! It's very beautiful.

Ồ! Nó rất đẹp.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a)  Where's Ha Noi? Hà Nội ở đâu?

It's in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

b)  Where's Ha Long Bay? Vịnh Hạ Long ở đâu?

It's in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

c)  Where's Hue? Huế ở đâu?

It's in central Viet Nam. Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

d)  Where's Ho Chi Minh City? Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

It's in south Viet Nam. Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Where's Ha Long Bay? Vịnh Hạ Long ở đâu?

It's in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Where's Nam Dinh? Nam Định ở đâu?

It's in north Viet Nam. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Where's Da Nang? Đà Nẵng ở dâu?

It's in central Viet Nam. Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Where's Can Tho? Cần Thơ ở đâu?

It's in west Viet Nam. Nó nằm ở miền Tây Việt Nam.

Where's Vung Tau? Vũng Tàu ở đâu?

It's in south eastern Viet Nam. Nó nằm ở Đông Nam Việt Nam.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. a             2. b             3. a

Audio script

1. Mai: Let's play a city game!

Nam: OK.

Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name?

2. Nam: New it's my turn. This city is in south Viet Nam.

What's its name?

3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam.

What's its name?

Bài 5. Look and write. (Nhìn và viết).

1. This is He Long Bay. It is in north Viet Nam

Đây là Vịnh Hạ Long. Nó ở miền Bắc Việt Nam.

2. This is Da Nang. It is in central Viet Nam.

Đây là Đà Nẵng. Nó ở miền Trung Việt Nam.

3. And this is Ho Chi Minh City. It is in south Viet Nam.

Và đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ở miền Nam Việt Nam.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

2. My city is in south Viet Nam.

Yes, I do.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác