Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Hi. My name's Peter.

Xin chào. Mình tên là Peter.

Hello, Peter. My name's Nam.

Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

b)   I'm Linda. What's your name?

Mình tên là Linda. Bạn tên là gì?

My name's Mai.

Tên của mình là Mai.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

What's your name? Tên của bạn là gì?

My name's Phong. Tên của mình là Phong.

What's your name? Tên của bạn là gì?

My name's Linda. Tên của mình là Linda.

 What's your name? Tên của bạn là gì?

My name's Quan. Tên của mình là Quân. 

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What's your name? Bạn tên là gì?

My name's Quan. Mình tên là Quân.

What's your name? Bạn tên là gì?

My name's Peter. Mình tên là Peter.

What's your name? Bạn tên là gì?

My name's Phong. Mình tên là Phong.

What's your name? Bạn tên là gì?

My name's Mai. Mình tên là Mai.

What's your name? Bạn tên là gì?

My name's Linda. Mình tên là Linda.

Bài 4: Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1.a                   2. b

Audio script

1. Linh: I'm Linh. What's your name?

Peter: Hello, Linh. My name's Peter. Nice to meet you.

2. Nam: Hi. My name's Nam. What's your name?

Linda: Hello, Nam. I'm Linda. Nice to meet you.

Bài 5: Look and write. (Nhìn và viết).

1.    A: What's your name? Bạn tên là gì?

B:    My name's Peter. Mình tên là Peter.

2.    A: I'm Mai. Mình là Mai.

What's your name? Tên của bạn là gì?

B: My name's Linda. Tên của mình là Linda.

Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Click tại đây để nghe:

The alphabet song


A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ tôi đã biết bảng chữ cái ABC rồi.

Bạn sẽ cùng hát tiếp với tôi chứ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me