Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh 3 - Thí điểm

Unit 16: Do you have any pets - Bạn có thú cưng nào không

A. PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)Bài 1. Complete and say aloud.Bài 2. Find and circle the words. (Tìm và khoanh tròn những từ)Bài 3. Look and write. (Nhìn và viết).

DỊCH VÀ GIẢI SÁCH BÀI TẬP

A. PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

Bài 1. Complete and say aloud.

(Hoàn thành và đọc to).

a. parrot (con vẹt)      b. dog (con chó)

Bài 2. Find and circle the words. (Tìm và khoanh tròn những từ)

 

o

B

c

D

E

F

G

H

1

J

C

A

 T

K

L

M

N

o

p

Q

A

 G

O

L

D

F

I

S

 H

R

P

A

R

R

O

 T

V

u

T

s

c

B '

T

Y

G

w

X

Y

z

A

u

T

o

R

1

H

G

F

E

D

G

V

1

A

J

K

0

L

M

o

X

w

s

B

E

u

s

R

Q

p

u

A

E

B

0

R

A

M

s

G

T

s

R

I

p

0

N

M

L

K

A

B

c

T

E

F

G

H

1

J

 

Bài 3. Look and write. (Nhìn và viết).

1. three cats (ba con mèo)

2. two rabbits (hai con thỏ)

3. four dogs (bốn con chó)

4. three parrots (ba con vẹt)

B. SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

Bài 1. Read and match. (Đọc và nối).

1 -b

Do you have any pets?

 

Bạn có vật nuôi nào không?

2 - c

Yes, l-do

 

Vâng, tôi có.

3-d

I have two rabbits.

 

Tôi có hai con thỏ.

4 - e

Where are your parrots?

 

Những con vẹt củo bạn ở đâu?

5 - a

They are in the garden.

 

Chúng ở trong vườn.

Bài 2. Look and write. (Nhìn và viết).

1. Nam : Do you have any rabbits, Linda?

Nam : Bạn có con thỏ nào không, Linda?

Linda : No, I don't. I have two dogs.

Linda : Không, tôi không có. Tôi có hai con chó.

2. Mai : Do you have any parrots, Nam?

Mai: Bọn có con vẹt nào không, Nam?

Nam : Yes, I do. I have two parrots.

Nam : Vâng, tôi có. Tôi có hai con vẹt.

3. Nam : Where are your cats?

Nam: Những con mèo của bạn ở đâu?

Mai : They are on the desk/table.

Mai : Chúng ở trên bàn.

4. Linda : Where are your goldfish?

Linda : Những con cá vàng của bạn ở đâu?

Tony : They are in the fish tank.

Tony : Chúng ở trong bể cá.

Bài 3. Put the words in order.

(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng).

1. Do you have any cats? Bạn có con mèo nào không?

2. I have two cats. Tôi có hai con mèo.

3. Where are your parrots?

Những con vẹt của bạn ở đâu?

4. They are in the cage. Chúng ở trong cái lồng.

C. SPEAKING (NÓI)

Read and ask the questions. (Đọc và hỏi những câu hỏi).

a. Do you have any parrots?

Bạn có con vẹt nào không?

Yes, I do. I have two parrots.

Vâng, tôi có. Tôi có hai con vẹt.

b. How many tortoises do you have?

Bạn có bao nhiêu con rùa?

I have two tortoises.

Tôi có hai con rùa.

c. Where are your cats?

Những con mèo của bạn ở đâu?

They are under the table.

Chúng ở dưới bàn.

d. Where is your rabbit?

Con thỏ của bạn ở đâu?

My rabbit is here.

Con thỏ của tôi ở đây.

D. READING (ĐỌC HlỂU)

Bài 1.  Read and tick √ . (Đọc và đánh dấu √) 

   Tên của mình là Mai Những người bạn của mình và mình có một vài con vật nuôi. Peter có một con mèo. Cậu ấy nuôi trong nhà. Phong có một con chó. Cậu ấy cũng nuôi trong nhà. Nam có ba con cá vàng. Cậu ấy nuôi chúng ở trong bể cá. Mary có hai con thỏ. Cô ấy nuôi chúng trong vườn. Linda có một con vẹt. Cô ấy nuôi nó trong lồng. Và mình có một con vẹt. Mình cũng nuôi nó trong lồng.

 

Yes

No

1. Peter has a dog.

 √

Peter có một con chó.

 

 

2. Phong has a dog.

Phong có một con chó.

3. Nam has three tortoises.

Nam có ba con rùa.

 

 

4. Mary has a rabbit.

 √

Mary có một con thỏ.

 

 

5. Linda has a parrot.

 √

Linda có một con vẹt.


 6. Mai has a goldfish.        No.√

Mai có một con cá vàng.

Bài 2.  Read the text and write. (Đọc đoạn văn trên và viết).

Where do they keep their pets?

Họ nuôi những con vật của họ ở đâu?

1. Peter: in the house (trong nhà)

2. Mary : in the garden (trong vườn)

3. Phong : in the house (trong nhà)

4. Linda : in the cage (trong lồng)

5. Nam : in the fish tank (trong bể cá)

6. Mai : in the cage (trong lồng)

E. WRITING (VIẾT)

Bài 1. Look and write. (Nhìn và viết).

(1) parrot (2) cat (3) goldfish (4) rabbits

Xin chào! Tên mình là Linda. Mình có một vài con vật nuôi. Đây là con vẹt của mình. Nó trong phòng mình. Và đó là con mèo của mình. Nó ở gần (kế bên) bể cá. Mình cũng có hai con cá vàng. Chúng ở trong bể cá. Mình có ba con thỏ. Chúng ở trong vườn.

Bài 2. Write about your pets. (Viết về những con vật nuôi của bạn).

1. Do you have any pets?

Bạn có con vật nuôi nào không?

Yes, I do.

Vâng, tôi có.

2. What pets do you have?

Bạn có con vật nào?

I have two dogs, four goldfish and a cat.

Tôi có hai con chó, bốn con cá vàng và một con mèo.

3. How old are they?

Chúng bao nhiêu tuổi?

The dogs are three years old. The goldfish are two years old. The cat is four years old.

Những con chó ba tuổi. Những con cá vàng hai tuổi. Con mèo bốn tuổi.

4. What colour are they?

Chúng có màu gì?

The dogs are black. The goldfish are yellow. The cat is white.

Những con chó màu đen. Những con cá vàng màu vàng. Con mèo màu trắng.

5. Where do you keep them?

Bạn nuôi chúng ở đâu?

I keep them in the house.

Tôi nuôi chúng ở trong nhà.

Bài 3. Draw your pet and colour it.

(Vẽ con vật của em và tô màu nó).

1. This is my dog. Đây là con chó của tôi.

2. It is white and black. Nó màu tráng và đen.

3. I keep it in the house. Tôi nuôi nó trong nhà.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác