Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 68 bài bảng chia 9 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 sgk Toán 3

Bài 1. Tính nhẩm

\(18 : 9 =\)         \(27 : 9 = \)        \(54 : 9 =\)       \(63 : 9=\)

\(45 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)        \(36 : 9 =\)       \(63 : 9 =\)

\(9 : 9 = \)           \(90 : 9 = \)        \( 81 : 9 = \)      \(72 : 8 =\)

Giải:

\(18 : 9 =    2\)     \(27 : 9 =  3\)      \(54 : 9 =  6\)     \(63 : 9 = 7\)

\(45 : 9 =     5\)     \(72 : 9 = 8 \)      \(  36 : 9 =  4\)   \( 63 : 7 = 9\)

\(9 : 9 =      1\)      \(90 : 9 =  10\)     \(81 : 9 =  9\)     \(72 : 8 = 9\)

Bài 2. Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)      \( 9 \times 6 =\)      \( 9 \times 7 =\)        \( 9 \times 8 =\)

\(45 : 9 =\)        \( 54 : 9 = \)      \(63 : 9 =\)       \( 72 : 9 =\)

\(45 : 5 =\)       \( 54 : 6 =\)       \( 63 : 7 =\)        \( 72 : 8 =\)

Giải

\(9 \times 5 =45\)    \( 9 \times 6 =54\)    \( 9 \times 7 =63\)      \( 9 \times 8 =72\)

\(45 : 9 =5\)        \( 54 : 9 = 6\)      \(63 : 9 =7\)       \( 72 : 9 =8\)

\(45 : 5 =9\)       \( 54 : 6 =9\)       \( 63 : 7 =9\)        \( 72 : 8 =9\)

Bài 3. Có \(45\) kg  gạo, chia đều vào \(9\) túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Giải:

Số kilogam gạo trong mỗi túi là:

\(45 : 9 = 5 (kg)\)

Bài 4. Có \(45 kg\) gạo chia vào các túi, mỗi túi có \(9kg\). Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Giải:

Số túi gạo có tất cả:

\(45 : 9 = 5\) (túi).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác