Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giải bài tập trang 179 bài luyện tập chung sgk Toán 3. Câu 1: a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3

Bài 1. a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

          b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

Giải

a) Số liền trước của số 92458 là số 92457

Số liền sau của số 69509 là số 69510

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

69134; 69314; 78507; 83507

Bài 2. Đặt tính rồi tính

86127 + 4258 ; 65493 – 2486;         4216 x 5; 4035 : 8

Giải

Bài 3. Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Giải

Trong một năm những tháng có 31 ngày là:

Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Bài 4. Tìm \(x\)

a) \( x\times 2 = 9328\)                             b) \(x : 2 = 436\)

Giải

a)  \( x\times 2 = 9328\)        

    \(x = 9328 : 2\)

      \(x = 4664\)  

b) \(x : 2 = 436\)

       \(x = 436 \times 2\)

       \(x = 872  \)                   

Bài 5. Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?

Giải

Cách 1

Chiều dài của hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

18 x 9 = 162(cm2)

Cách 2:

Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật là:

81 x 2 = 162 (cm2)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác