Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 1: What's this?

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to four school things. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen


 

Script:

1. My name's Chi. This is my school bag.

2. This is my pencil case. It's green.

3. And this is my pencil.

4. This is my blue pen. And this is my pink pen.

5. Look at this! It's an eraser.

6. Can I see your bag?

Dịch:

1. Tên của tôi là Chi. Đây là cặp sách của tôi.

2. Đây là hộp bút của tôi. Nó màu xanh lá.

3. Và đây là bút chì của tôi.

4. Đây là bút xanh nước biển của tôi. Và đây là bút hồng của tôi.

5. Nhìn cái này! Đó là cục tẩy của tôi.

6. Tôi có thể xem cặp của bạn được không?

3. Read again. Write a (v) or an (x)

1. pencil __v__

2. pen ___

3. book ___

4. bag ___

5. door ____

6. eraser ____

Hướng dẫn:

2. pen _v__

3. book _x__

4. bag _v__

5. door __x__

6. eraser __v__

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me