Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

(1) Đin l hoặc n vào chỗ trống :

               ....ăm gian ….ều cỏ thấp ….e te

               Ngõ tối đêm sâu đóm lập ....oè

               ....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

               ....àn ao lóng ....ánh bóng trăng ....oe.

2. Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

TRẢ LỜI:

(1) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

                Năm gian lều cỏ thấp le te

               Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

                Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

                Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

2. Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me