Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh 

- Lên thác xuống .........ềnh.

- Con ...... à cục tác lá chanh.

-  ..... ạo trắng nước trong.

- ... i lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x :

-  Nhà .....ạch thì mát, bát .......ạch ngon cơm.

-  Cây ......anh thì lá cũng .......anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

- Th........ người như thể thương thân

Cá không ăn muối cá ..........

Con cãi cha mẹ trăm đ........ con hư.

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

- Lên thác xuống ghềnh.

- Con gà cục tác lá chanh.

- Gạo trắng nước trong.

- Ghi lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a)  s hoặc x

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

- Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

- Thương người như thể thương thân.

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me