Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 53 bài 44 rượu etylic Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 44.1: A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là ...

Bài 44.1 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2HóO, C3H80, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, c biết cả ba chất đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro.

Trả lời                      

A, B, C tác dụng được với Na giải phóng hiđro. Vậy A, B, C có nhóm -OH trong phân tử.

Với C2H60 có 1 công thức cấu tạo.

Với C3H80 có 2 công thức cấu tạo.

Với C4H80 có 4 công thức cấu tạo.

     


Bài 44.2 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

44.2.   Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Rượu 45° khi sôi có nhiệt độ không thay đổi.

B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 55 gam H20.

C. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tử rượu etylic.

D. Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Trả lời                        

Đáp án D.


Bài 44.3 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

44.3.   Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

a)  Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen.

b)  Cho natri vào rượu 45°.

Trả lời                     

Các phương trình hoá học .

a) 2Na + 2C2H5OH —> 2C2H5ONa + H2 \( \uparrow \)

Na + C6H6 —> không phản ứng.

b) Na phản ứng với H2O trước :

2Na + 2H20 —> 2NaOH + H2 \( \uparrow \)

 Sau đó Na sẽ phản ứng với rượu :

2Na + 2C2H5OH —> 2C2H5ONa + H2 \( \uparrow \)


Bài 44.4 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

44.4.   Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử cacbon.

B. sáu nguyên tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.

Trả lời              

Đáp án C.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác