Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập trang 45, 46 bài 36 metan Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 45: Trong tự nhiên khí metan có nhiều trong...

Bài 36.1 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

36.1.  Trong tự nhiên khí metan có nhiều trong

A.khí quyển.

B. mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than,

C. nước biển.

D. nước ao

Trả lời                 

Đáp án B.


Bài 36.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

36.2.  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

c)  Tính thể tích khí C02 tạo ra ở đktc.

Trả lời                     

a) Các phương trình hóa học :

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

Gọi x là số mol của \(C{H_4}\) => \({V_{C{H_4}}} = n.22,4 = 22,4x\)

      y là số mol của \({H_2}\) => \({V_{{H_2}}} = n.22,4 = 22,4y\)

\({V_{hh}} = {V_{C{H_4}}} + {V_{{H_2}}} \Leftrightarrow 22,4x + 22,4y = 11,2\)

\({n_{{H_2}O}} = {m \over M} = {{16,2} \over {18}} = 0,9(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

1 mol                      1 mol      2 mol 

x?mol                     ?mol         ?mol

\(2{H_2} + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{H_2}O\)

2 mol                    2 mol  

y mol                    ?mol

\({n_{{H_2}O}} = 2x + y = 0,9\)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:  \(\left\{ \matrix{22,4x + 22,4y = 11,2 \hfill \cr 2x + y = 0,9 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình ta có: x = 0,4( mol); y= 0,1 mol 

\({V_{C{H_4}}} = 22,4.x = 22,4.0,4 = 8,96(l)\)

\(\% {V_{C{H_4}}} = {{8,96} \over {11,2}}.100\%  = 80\% ,\% {V_{{H_2}}} = 100\%  - 80\%  = 20\% \)

c) \({n_{C{O_2}}} = 0,4(mol)\)

Thể tích của khí \(C{O_2}\) : \({V_{C{O_2}}} = 22,4.n = 22,4.0,4 = 8,96(l)\)


Bài 36.3 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

36.3.   Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Trả lời                          

Theo đề bài : 22,4 lít 02 có khối lượng bằng 44,8 lít hiđrocacbon A. Vậy 2 mol A có khối lượng bằng 1 mol oxi

=> MA = 16 gam => công thức phân tử của A là CH4.

 


Bài 36.4 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

36.4.   Nêu phương pháp hoá học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau :

a)  Metan, hiđro, oxi.

b)  Metan, cacbon đioxit, hiđro.

c) Metan, cacbon oxit, hiđro.

Trả lời          

a) Đốt các khí:

Khí không cháy là oxi, khí cháy tạo ra CO2 (nhận được nhờ dung dịch Ca(OH)2) là CH4. Khí còn lại là H2.

b) Nhận ra C02 nhờ dung dịch Ca(OH)2, phân biệt CH4 và H2 tương tự câu a.

c) Đốt các khí. Khí không sinh ra CO2 là H2. Hai khí cháy sinh ra CO2 đó là CH4 và CO.

Làm lạnh sản phẩm cháy khi đốt CH4 và CO, trường hợp nào sinh ra H20, đó là CH4. Khí con lại là CO.

            Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác