Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập trang 44 bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 35.1: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là...

Bài 35.1 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

35.1.   Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là :

A. 2 ;                      B. 7 ;                     C. 3 ;                    D. 5.

Trả lời                  

Đáp án B.  


Bài 35.2 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Trả lời              

Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b ;   c và d ;    e và g ;    h và i.


Bài 35.3 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.

Trả lời                 

C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo.

                         

C3H80 có 3 công thức cấu tạo.

C4H9Br có 4 công thức cấu tạo. 


Bài 35.4 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

35.3.   Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

a)  Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.

b) Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.

c)  Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ.

d)  Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.

Trả lời                      

Câu a và d.  

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác