Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 31 bài 26 clo Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 26.1: Trong các phản ứng hoá học, clo...

Bài 26.1 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Trong các phản ứng hoá học, clo

A. chỉ thể hiện tính khử.             B. chỉ thể hiện tính oxi hoá

C. không thể hiện tính oxi hoá.   D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Trả lời               

Đáp án D.


Bài 26.2 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.

Trả lời                                                    

Đáp án D.     


Bài 26.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

Trả lời                           

- Clo tác dụng với hầu hết các kim loại. Thí dụ : 2Fe + 3Cl2 ----- > 2FeCl3.

- Clo tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro elorua.


Bài 26.4 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

KClO\(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) A + B

A + H20 -------- > D + E + F

D + E -------- > KCl + KClO + H20

Trả lời                          

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

                             A                B

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{có màng ngăn}^{đp{\rm{dd}}}} 2KOH + C{l_2} \uparrow + {H_2} \uparrow \)

                                                     D                E            F

\(C{l_2} + 2KOH \to KCl + KClO + {H_2}O\)

E                 D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác