Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 31, 32 bài 26 clo Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 26.5: Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?...

Bài 26.5 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

Tại sao ?

Trả lời         

Giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ vì

Cl2 + H2   ------> 2HCl

Khí HCl gặp nước thành dung dịch axit nên làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ. 


Bài 26.6* Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H20, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2C03. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

Trả lời            

 

HCl

Na2CO3

H2O

NaCl

HCl

-

\( \uparrow \) 

-

-

Na2CO3

\( \uparrow \) 

-

-

-

H2O

-

-

-

-

NaCl

-

-

-

-

- Lấy mỗi dung dịch một ít, sau đó đổ vào nhau từng cặp một, cặp nào thấy bọt khí nổi lên thì cặp đó là HCl và Na2C03, còn cặp kia là H2O và NaCl.

2HCl + Na2C03 —> 2NaCl + H20 + C02

- Như vậy có hai nhóm : nhóm 1 gồm H2O và dung dịch NaCl, nhóm 2 gồm dung dịch Na2C03 và dung dịch HCl.

- Đun đến cạn 2 cốc nhóm 1 : cốc không có cặn là H2O, cốc có cặn là muối NaCl.

- Đun đến cạn 2 cốc nhóm 2 : cốc không có cặn là HCl, cốc có cặn là muối Na2C03.


Bài 26.7 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

A. NaCl ;               B. NaOH ;                  C. CaC03 ;                      D. HCl.

Trả lời                     

Đáp án B.

Cl2 + 2NaOH —-----> NaCl + NaClO + H20


Bài 26.8 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I. Hãy xác định tên của kim loại.

Trả lời             

- Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M.

Phương trình hoá học :

2M    +    Cl2   --------->2MCl

2M gam                       2(M + 35,5) gam

9,2 gam                       23,4 gam

9,2 x 2(M + 35,5) = 2M x 23,4

653,2 = 28,4M

M = 23. Vậy kim loại M là kim loại natri (Na).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác