Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập trang 32 bài 26 clo Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 26.9: Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt...

Bài 26.9 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

Trả lời                

Phương trình hoá học : 2Fe + 3Cl2 \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \) 2FeCl3

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

\({m_{Fe}} + {m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}}\)

\({m_{C{l_2}}} = {m_{FeC{l_3}}} - {m_{Fe}} = 16,25 - 5,6 = 10,65(gam)\)

        


Bài 26.10 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;                       C. FeCl;                              D. FeCl4

Trả lời                    

Đáp án B.

Gọi công thức của muối là \(FeC{l_x}\) (x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

\(FeC{l_x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,xNaOH \to Fe{(OH)_x}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,xNaCl\)

(56+35,5x)gam                           (56+17x)gam

12,7 gam                                         9 gam

Ta có tỷ lệ: \({{56 + 35,5x} \over {12,7}} = {{56 + 17x} \over 9} \Rightarrow x = 2 \to \) công thức của muối là \(FeC{l_2}\)

           


Bài 26.11 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

\(C{l_2} + A \to B\)

\(B + Fe \to C + {H_2} \uparrow \)

\(C + E \to F \downarrow  + NaCl\)

\(F + B \to C + {H_2}O\)

Trả lời                        

\(C{l_2} + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2HCl\)

             A                 B

\(2HCl + Fe \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

   B                             C

\(FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

   C                 E                      F 

\(Fe{(OH)_2} + 2HCl \to FeC{l_2} + 2{H_2}O\)
      F                     B               C


Bài 26.12 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.

Trả lời                       

Qua hình vẽ ta nhận thấy khi có ánh sáng (băng Mg cháy), Cl2 phản ứng rất mạnh với H2 nên nắp bình bị bật ra.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác