Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài tập Trang 30 bài 25 tính chất của phi kim Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 25.4: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro...

Bài 25.4 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Trả lời                               

Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH3.

17,65% ứng với (3 x 1)đvC

\(\underbrace {(100 - 17,65)\% }_{82,35\% }\) ứng với \({{82,35 \times 3} \over {17,65}} = 14(đvC)\)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là nitơ (N).


Bài 25.5 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.

Trả lời            

Nguyên tố phi kim có thể kết hợp với oxi tạo thành oxit trung tính. Thí dụ : NO, CO.

                    


Bài 25.6 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

A. Cacbon ; B. Nitơ ; c. Photpho ; D. Lưu huỳnh.

Trả lời                      

Đáp án D.

Nguyên tử khối của R= \({{2(100 - 5,88)} \over {5,88}} \approx 32(đvC)\)

Nguyên tố R là lưu huỳnh (S).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác