Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập Trang 3, 4 bài 1 tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 1.5: Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà....

Bài 1.5 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng.

Trả lời     

a) \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

b) \({n_{NaOH}} = 2{n_{C{O_2}}} = {{1,12 \times 2} \over {22,4}} = 0,10(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là 1M.


Bài 1.6 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Trả lời                      

Cách 1 .Đặt công thức hoá học của oxit là MO => công thức bazơ là M(OH)2

Ta có \({m_{M{{(OH)}_2}}} = {{8,55 \times 200} \over {100}} = 1,71(gam) \to {{15,3} \over {M + 16}} = {{17,1} \over {M + 34}} \to M = 137\)

—> Công thức oxit là BaO.

Cách 2 : \({m_{{H_2}O(phanung)}} = {m_{M{{(OH)}_2}}} - {m_{MO}} = 17,1 - 15,3 = 1,8(gam)\) 

\({n_{MO}} = {n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1(mol) \to M + 16 = {{15,3} \over {0,1}} = 153 \to M = 137\)

Công thức oxit là BaO


Bài 1.7 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit.

Trả lời               

Cách 1 : Đặt công thức của oxit là XO2. \({m_{muoi}} = {{18,9 \times 400} \over {100}} = 75,6(gam)\)

\(X{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}X{O_3} + {H_2}O\)

Theo phương trình hoá học \({n_{X{O_2}}} = {n_{N{a_2}X{O_3}}} \to {{38,4} \over {X + 32}} = {{75,6} \over {46 + X + 48}}\)

=> X = 32 => Công thức oxit là SO2.

Cách 2: \({m_{muoi}} = 75,6(gam) \to {m_{N{a_2}O}} = 75,6 - 38,4 = 37,2(gam)\)

\( \to {n_{N{a_2}O}} = {{37,2} \over {62}} = 0,6(mol)\)

\( \to {n_{X{O_2}}} = {n_{N{a_2}O}} = 0,6(mol) \to {M_{X{O_2}}} = {{38,4} \over {0,6}} = 64(gam/mol) \to X = 32\)

=> Công thức oxit là SO2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác