Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 4 bài 2 một số oxit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?....

Bài 2.5 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Trả lời            

Đáp số : 381 kg CaO

Hướng dẫn:

\({m_{CaC{O_3}}} = {{80} \over {100}} \times 1000 = 800(kg)\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2}\)

100kg               56kg

800kg                ?kg

\({m_{CaO}} = {{800 \times 56} \over {100}} = 448(kg)\)

Khối lượng CaO thực tế: \({m_{CaO}} = {{448 \times 85} \over {100}} = 380,8(kg)\)


Bài 2.6 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Trả lời                       

Theo phương trình hoá học : 56 kg CaO tác dụng với 18 kg H2O.

Thực tế thì khối lượng H2O dùng để tôi vôi sẽ là :

\({{56 \times 70} \over {100}} = 39,2(kg)\)

Khối lượng nước đã dùng lớn hơn là : \({{39,2} \over {18}} \approx 2,2\) (lần)


Bài 2.7 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

Trả lời                      

a) Phương trình hoá học :

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO­4 :

Theo phương trình hoá học :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{S{O_3}}} = {8 \over {80}} = 0,1(mol)\)

\({C_M}{\__{{\rm{dd}}}}_{{H_2}S{O_4}} = {{1000 \times 0,1} \over {250}} = 0,4(M)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác