Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 5, 6 bài 3 tính chất hóa học của axit Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 3.1: Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?...

Bài 3.1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Mg, Fe2O3; Cu(OH)2; Ag

B. Fe, MgO ; Zn(OH)2 ; Na2SO4

C. CuO, Al, Fe(OH)3, CaCO3

D. Zn, BaO, Mg(OH)2, SO2

Trả lời                      

Đáp án C


Bài 3.2 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ? Viết các phương trình hoá học.

(Biết H2SO4 loãng không tác dụng với Cu).

Trả lời                    

Hướng dần :

Những cặp chất tác dụng với nhau là :

- Fe(OH)3 và HCl.                 - KOH và HCl.

- Fe(OH)3 và H2SO4             - KOH và H2SO4.

- KOH và CO2.Bài 3.3 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

a)  Những oxit nào tác dụns được với dung dịch H2SO4 ?

b)  Những oxit nào tác dụng được với dung dịch NaOH ?

c)   Những oxit nào tác dụng được với H2O ?

Viết các phương trình hoá học.

Trả lời                   

Hướng dẫn .

Những oxit bazơ tác dụng với dung dịch H2SO4 là : Fe2O3, CuO và MgO.

\(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_3})_4} + 3{H_2}O\)

\(CuO + {H_2}S{O_4} \to C{\rm{uS}}{O_4} + {H_2}O\)

\(MgO + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}O\)

Những oxit axit tác dụng với dung dịch NaOH là : SO2, CO2.

\(2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

\(2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

Những oxit axit tác dụng được với H2O là : SO2, CO2.

\(S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\)

\(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác