Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7

UNIT 3: AT HOME - Ở NHÀ

1/ . Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạncùng học) 2/. Read (Đọc)

B. Hoa's family (Gia đình của Hoa)

1. Listen. Then practice  with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 


Lan: Tell me about your family, Hoa. What does your father do?

Hoa: He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.

Lan: What about your mom? What does she do?

Hoa: She's always busy. She works hard from morning till night. She does the housework, and she helps on the farm.

Lan: Do they like their jobs?

Hoa: Yes, they love working on their farm.

Lan: Do you have any brothers or sisters?

Hoa: Yes. I have a younger sister. She’s only 8. Here is a photo of her.

Dịch bài:

Lan: Kể cho tôi nghe về gia đình của bạn đi Hoa. Ba của bạn làm nghề gì?

Hoa: Ba mình là nông dân. Ông ấy làm việc ở nông trại của gia đình mình ở miền quê. Ba mình trồng rau và nuôi gia súc.

Lan: Còn mẹ của bạn? Bà ấy làm nghề gì?

Hoa: Mẹ của mình luôn luôn bận rộn. Bà làm việc rất vất vả từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và phụ giúp ở nông trại.

Lan: Thế ba mẹ bạn có thích công việc của mình không?

Hoa: Có chứ. Ba mẹ mình thích làm việc ở nông trại.

Lan: Bạn có anh chị em không?

Hoa : Có. Mình có một em gái. Nó mới 8 tuổi. Đây là hình của nó. 

Now answer.

(Bây giờ trả lời)

a) What does Hoa's father do? 

b) Where does he work? 

c) What is her mother's job? 

d) What does she do every day? 

d) Are they happy? 

f) How old is Hoa's sister? 

Hướng dẫn giải:

a. Hoa's father is a farmer.

b. He works on their farm in the countryside.

c. She is a housewife.

d. She does the housework and helps her husband on the farm.

d. Yes, they are.

f. Hoa's sister is eight.

Tạm dịch: 

a) Cha của Hoa làm nghề gì?

-> Cha của Hoa là nông dân. 

b) Ông ấy làm việc ở đâu?

-> Ông ấy làm việc trên nông trại ở miền quê. 

c) Công việc của mẹ cô ấy là gì?

-> Bà ấy là nội trợ. 

d) Bà ấy làm gì mỗi ngày?

-> Bà ấy làm việc nhà và giúp đỡ cha công việc trên nông trại. 

e) Họ có hạnh phúc không?

-> Có.

f) Em gái của Hoa bao nhiêu tuổi?

-> Em gái của Hoa 8 tuổi. 

2. Read.

(Đọc)

Click tại đây để nghe:

 


What about Lan s family?

What do her parents do?

Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children.

Her mother is a teacher. She teaches in a primary school.

Lan has an elder brother.

He is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper.

Dịch bài:

Gia đình của Lan thì sao?

Bố mẹ cô ấy làm nghề gì?

Bố của Lan là một bác sĩ. Ông ấy làm việc ở bệnh viện. Ông ấy chăm sóc các trẻ em bị bệnh. Mẹ của Lan là giáo viên. Bà ấy dạy ở trường tiểu học.

Lan có một người anh. Anh của Lan là một ký giả. Anh ấy làm việc cho một tờ báo ở Hà Nội.

Now practice with a partner.

(Bây giờ thực hành với bạn cùng học)

a) Talk about Lan's family. (Nói về gia đình của Lan)

What does her father / mother/brother do?

Where does he/she work?

Hướng dẫn giải:

- Lan's father is a doctor. He works in a hospital.

- Lan’s mother is a teacher. She teaches in a primary school.

- Lan's brother is a journalist. He works for a Hanoi newspaper.

Tạm dịch: 

Bố/ mẹ/ anh trai của Lan làm nghề gì? 

Anh ấy/ cô ấy làm việc ở đâu?

- Bố của Lan là bác sĩ. Ông ấy làm việc ở bệnh viện. 

- Mẹ của Lan là giáo viên. Bà ấy dạy ở một trường tiểu học.

- Anh của Lan là phóng viên. Anh ấy làm việc cho Báo Hà Nội. 

b. About you. (Về em)

Talk about your family.

Where does your father/mother/brother/sister work?

What does he/she do?

Hướng dẫn giải:

- In my family there are four people: my father, my mother, my younger brother and me.

- My father is a worker. He works for a car factory, in Ho Chi Minh City. My mother is a housewife. She does the housework. My younger brother is a pupil. He studies in a primary school. He is only eight years old.

Tạm dịch: 

Nói về gia đình của em. 

Cha/ mẹ/ anh/ em của em làm nghề gì?

Anh ấy/ cô ấy làm việc ở đâu?

- Trong gia đình tôi có 4 người: cha, mẹ, em trai và tôi. 

- Cha tôi là công nhân. Ông ấy làm việc cho một nhà máy ô tô, ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ tôi là nội trợ. Mẹ làm việc nhà. Em trai tôi là học sinh. Em ấy học tiểu học. Em ấy chỉ mới 8 tuổi. 

3. Match these half-sentences.

(Ghép các nửa câu này)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch: 

- Một nông dân - làm việc ở nông trại. 

- Một bác sĩ - chăm sóc người bệnh. 

- Một phóng viên - viết bài cho tòa soạn. 

- Một giáo viên - dạy ở trường học. 

4. Listen. Complete these forms for three people on the tape.

(Nghe. Điền vào mẫu đơn này cho ba người trong băng)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải:

Name: Tom

Age: 26

Job: Teacher

Place of work: high school


Name: Sussan

Age: 19

Job: journalist

Place of work: matiazine


Name: Bill

Age: 20

Job: nurse

Place of work:  hospital

 


Tapesript: 

Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school.

Susan is a Journalist. She is 19 and writes for a magazine.

Bill is 20 and he is a nurse. He works in a hospital.

Tạm dịch: 

Tom là một giáo viên. Anhấy 26 tuổi và dạy ở một trường trung học.

Susan là một nhà báo. Cô ấy 19 tuổi và viết cho một tạp chí.

Bill là 20 tuổi và anh ấy là một y tá. Anh ấy làm việc trong bệnh viện.


5. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


John Robinson is an English teacher from the USA. He’s looking for an apartment in Ha Noi for his family. He's asking his friend, Nhat, for advice.

John: Is it easy to find an apartment in Ha Noi, Nhat?

Nhat: Well, there're a few empty apartments near here.

John: Really? Are they good apartments?

Nhat: Well, there’s a good one with two bedrooms at number 27. It’s a lovely apartment and it isn't expensive.

John: What about the others?

Nhat: The one at number 40 is better. It has three bedrooms and it's bigger, but of course it's more expensive.

John: Is it the best one?

Nhat: No. The best one is at number 79. It has four bedrooms and it’s furnished. It's the most expensive.

John: Which will be the most suitable for my family? What do you think?

Nhat: The cheapest will be the best for you. It's smaller than the other two, but it’s the newest of the three and it has a large, modem bathroom and a kitchen. I think your family will like it a lot.

Dịch bài:

John Robinson là giáo viên dạy tiếng Anh từ Mỹ đến. Ông ấy đang tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội cho gia đình. Ông ấy đang hỏi bạn của ông là Nhật cho vài lời khuyên.

John : Tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội có dễ không, Nhật?

Nhật : À. có vài căn hộ trống gần đây.

John : Thật hả? Nhưng căn hộ ấy có tốt không?

Nhật : À, có một căn hộ với hai phòng ngủ ở số 27. Đó là căn hộ xinh xắn và không đắt lắm.

John : Còn những căn khác?

Nhật: Căn hộ ở số 40 thì tốt hơn. Nó có ba phòng ngủ và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nó cũng đắt tiền hơn.

John : Đó có phải là căn hộ tốt nhất không?

Nhật: Không. Căn hộ tốt nhất ở số 79. Nó có bốn phòng ngủ và được trang bị đủ đồ đạc. Đó là căn hộ đắt tiền nhất.

John : Bạn nghĩ căn hộ nào thích hợp với gia đình tôi?

Nhat : Căn hộ rẻ nhất là căn tốt nhất cho ông. Nó nhỏ hơn hai căn hộ kia, nhưng nó là căn mới nhất và nó có một phòng tắm rộng rãi, hiện đại và một nhà bếp. Tôi nghĩ gia đình ông sẽ thích nó hơn.

Answer.

(Trả lời)

a) Which is the cheapest apartment?

b) Which is the most expensive?

c) Which is the best apartment?

d) Which is the most suitable apartment for John and his family? Describe it.

Hướng dẫn giải:

a. The cheapest apartment is the one with two bedrooms at number 27.

b. The most expensive apartment is the one with four bedrooms and furniture at number 79.

c. The best apartment is the furnished one at number 79.

d. The most suitable apartment for John and his family is the one at number 27. It's smaller than the other two, but it's the newest of the three and it has a large, modern bathroom and a kitchen.

Tạm dịch: 

a) Căn hộ nào rẻ nhất?

-> Căn hộ rẻ nhất là căn hộ có 2 phòng ngủ ở số 27. 

b) Căn hộ nào đắt nhất?

-> Căn hộ đắt tiền nhất là căn hộ có 4 phòng ngủ và nội thất ở số 79. 

c) Căn hộ nào là tốt nhất?

-> Căn hộ tốt nhất là căn hộ có nội thất ở số 79. 

d) Căn hộ nào là phù hợp nhất cho John và gia đình anh ấy? Mô tả nó. 

-> Căn hộ phù hợp nhất cho John và gia đình của anh ấy là căn hộ số 27. Nó nhỏ hơn 2 căn hộ kia, nhưng nó mới nhất và nó có phòng tắm và bếp rộng, hiện đại. 

6. Write. Below is John's letter to his wife and daughter in the USA. Complete the letter using these words. 

(Viết. Dưới đây là bức thư của John gửi vợ và con gái anh ấy ở Mỹ. Hoàn thành lá thư bởi sử dụng các từ này.)

small    big    expensive    best    cheapest    beautiful

Hướng dẫn giải:

August 16

Dear Sally and Liz,

I have some good news for you. I found a place for us to live in Ha Noi. There are some beautiful apartments here. Some are cheap, but a lot are expensive. Luckily, the nicest apartment is also the cheapest. It has great bedrooms and a large bathroom. The living room is rather small, but the kitchen is big, so we will eat our meals there.

I think this is the best apartment for us because it’s near the city center I will write aeain soon with more news.

I hope you're both well.

Love,

John. 

Tạm dịch: 

Ngày 16 tháng 8,

Sally và Liz yêu dấu,

Anh có một số tin tốt cho hai mẹ con đây. Anh đã tìm thấy một nơi để chúng ta sống ở Hà Nội. Có một số căn hộ đẹp ở đây. Một số giá rẻ, nhưng nhiều căn rất đắt đỏ. May mắn thay, căn hộ đẹp nhất cũng rẻ nhất. Nó có phòng ngủ lớn và phòng tắm lớn. Phòng khách khá nhỏ, nhưng nhà bếp lớn, vì vậy chúng ta sẽ ăn bữa ăn của chúng ta ở đó.
Anh nghĩ đây là căn hộ tốt nhất cho chúng ta bởi vì nó gần trung tâm thành phố, ta sẽ sớm viết thư với nhiều tin tức hơn.

Anh hy vọng hai mẹ con cũng ổn.

Yêu hai mẹ con,

John.

Loigiaihay.com 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me