Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7

UNIT 6: AFTER SCHOOL - SAU GIỜ HỌC

1. Listen. Then practice in groups of four 2/ Read and discuss (Đọc và thảo luận)

B. Let's go! (Chúng ta hãy đi!)

1. Listen. Then practice in groups of four. 

(Nghe. Sau đỏ thực hành theo nhóm bốn bạn.)

Click tại đây để nghe:

 


Ba: What should we do this evening?

Nam: What about going to the movies?

Lan: There aren't any good movies on at the moment. Let's go to my house. We can listen to some music.

Hoa: I'm sorry. Lan. I can't come. I have too many assignments.

Nam: Hoa! It is Sunday tomorrow. Why don't you relax? Ba: Come on. Let's go to Lan's house.

Lan: Are you going to come, Hoa? It'll be Tun.

Hoa: OK. I’ll come. Thanks.

Nam: Great! Now you're learning to relax.

Dịch bài:

Ba : Chúng mình nên làm gì chiều nay?

Nam : Chúng ta đi xem phim nhé?

Lan: Hiện giờ đâu có phim nào hay. Hãy đến nhà mình đi. Chúng ta có thể nghe nhạc.

Hoa : Lan, mình xin lỗi nhé, mình không thể đến được. Mình còn quá nhiều bài tập phải làm.

Nam : Ngày mai là Chủ Nhật mà Hoa. Bạn hãy nghỉ ngơi đi.

Ba : Đi đi mà. Chúng mình đến nhà Lan đi.

Lan : Hoa, bạn sẽ đến nhé? Sẽ vui lắm đó.

Hoa : Được rồi. Mình sẽ tới. Cám ơn.

Nam : Tuyệt lắm! Bây giờ bạn biết thư giãn rồi đấy.

Now answer.

(Bây giờ trả lời)

a) What does Nam want to do? 

b) Why doesn't Lan want to go to the movie? 

c) What does Lan want to do? 

d) Why doesn't Hoa want to go to Lan's house? 

e) What day is it? 

Hướng dẫn giải:

a) Nam wants to go to the movies.

b) Lan doesn't want to go to the movies because there are not any good movies on at the moment.

c) Lan wants everybody to come to her house.

d) Hoa doesn't want to go to Lan's house because she has too many assianments  to do.

e) It's Saturday. 

Tạm dịch: 

a) Nam muốn làm gì?

-> Nam muốn đi xem phim. 

b) Tại sao Lan không muốn đi xem phim?

-> Lan không muốn đi xem phim bởi vì hiện tại không có phim hay. 

c) Lan muốn làm gì?

-> Lan muốn mọi người đến nhà cô ấy. 

d) Tại sao Hoa không muốn đến nhà Lan?

-> Hoa không muốn đến nhà Lan bởi vì cô ấy có quá nhiều bài tập phải làm. 

e) Hôm nay là thứ mấy?

-> Hôm nay là thứ 7. 

2. Read and discuss.

(Đọc và thảo luận)

Click tại đây để nghe:

 


A magazine survey of 13 years old shows what American teenagers like to do in their free time. Here are the top ten most popular activities. 

1. Eat in last food restaurants

2. Attend youth organizations

3. Learn to play a musical instrument such as the guitar

4. Go shopping

5. Watch television

6. Go to the movies

7. Listen to music

8. Collect things such as stamps or coins

9. Make models of things such as cars or planes

10. Help old people with their shopping or cleaning

Dịch bài:

Một cuộc khảo sát của một tạp chí về thiếu niên 13 tuổi cho biết những gì thanh thiếu niên Mỹ thích làm trong giờ nhàn rỗi của họ. Đây là mười hoạt động hàng đầu được ưa thích nhất.

1. Ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.

2. Tham dự các tổ chức của giới trẻ, như hướng đạo sinh và hướng dẫn viên.

3. Học chơi một nhạc cụ như đàn ghi - ta.

4. Đi mua sắm.

5. Xem vô tuyến truyền hình

6. Đi xem phim

7. Nghe nhạc

8. Sưu tập đồ vật như tem hay tiền xu

9. Làm mô hình đồ vật như xe hơi hay máy bay

10. Giúp đỡ người già trong việc mua sắm hay lau dọn nhà cửa.

In a group of four, ask your friends what they like doing in their free time. Make a list of your group’s favorite leisure activities. 

(Trong nhóm bốn người, hãy hỏi bạn em họ thích làm gì trong giờ nhàn rỗi. Ghi một danh sách các hoạt động được ưa thích trong giờ rảnh của nhóm em)

Hướng dẫn giải:

Tam: What do you do in your free time, Minh?

Minh: I often listen to music. I love music.

Hai: Phi, what do you often do in your free time? Do you play sports?

Phi: Yes, I usually play basketball in my free time. At times I read books. How about you, Tam? What do you do in your free time?

Tam: Oh, sometimes I listen to music, sometimes I watch TV. And you? Hai, what do you do in your free time?

Hai: I practice music lessons. You know. I’m learning to play the guitar. Now I can play a piece of music by Mozart. Let’s go to my house to see me play. Come on.

My group’s leisure activities

Tạm dịch: 

Tâm: Bạn làm gì trong thời gian rảnh, Minh?

Minh: Tôi thường nghe nhạc. Tôi yêu âm nhạc.

Hải: Phi, bạn thường làm gì trong thời gian rảnh? Bạn có chơi thể thao không?

Phi: Có, tôi thường chơi bóng rổ trong thời gian rảnh. Đôi khi tôi đọc sách. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Tâm: Ồ, thỉnh thoảng tôi nghe nhạc, thỉnh thoảng tôi xem TV. Còn bạn? Hải, bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Hải: Tôi thực hành các bài học âm nhạc. Bạn biết đó. Tôi đang học chơi guitar. Bây giờ tôi có thể chơi một bản nhạc của Mozart. Hãy đi đến nhà của tôi để xem tôi chơi. Nào.

3. Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học. Làm bài đối thoại tương tự)

Click tại đây để nghe:

 


Nga:   It’s my birthday on Sunday. Would you like to come to my house for lunch?

Lan:   Yes, I'd love to. What time?

Nga:   At one o'clock.

Lan:   I’ll be there.

Nga:   I'll see you on Sunday.

Nga:  After lunch, we're going to see a movie. Will you join us?

Lan:  I’m not sure. I will call you tomorrow.

Nga:  OK.

Lan:  Thanks for inviting me.

Nga:  It's my pleasure.

Nga:  What about you, Hoa? Would you like to come, too?

Hoa:  I'd love to, but I’m going to a wedding on Sunday.

Nga:  That's too bad.

Hoa:  Sorry, I can t come. Thanks anyway.

Nga:  You're welcome.

Dịch bài:

Nga: Chủ Nhật này là sinh nhật mình. Mời bạn đến nhà mình dùng cơm trưa nhé?

Lan: Được, mình thích lắm. Mấy giờ vậy?

Nga: Lúc 1 giờ.

Lan: Mình sẽ đến đó.

Nga: Gặp lại bạn vào Chủ Nhật nhé.

Nga: Sau bữa trưa, mọi người sẽ đi xem phim. Bạn cùng đi nhé?

Lan: Mình không chắc lắm. Mình sẽ điện thoại cho bạn ngày mai.

Nga: Được.

Lan: Cám ơn đã mời mình nhé.

Nga: Đó là niềm vui của mình mà.

Nga: Còn bạn thì sao. Hoa? Bạn cũng sẽ đến nhé?

Hoa: Mình thích lắm, nhưng mình phải đi dự đám cưới vào ngày Chủ Nhật rồi

Nga: Tiếc nhi?

Hoa: Xin lỗi, mình không đến được. Dù sao cũng cám ơn bạn.

Nga: Không có gì.

Hướng dẫn giải

Minh : Hi. Hong. What are you doing tomorrow night?

Hong : Nothing. Why?

Minh : There’s a good film on at the “Rex” cinema. Would you like to see?

Hong : I'd love to. What time does the film start?

Minh : At 7 pm. I'll come and pick you up at 6.30. OK?

Hong : Thanks a lot. I’ll be waiting for you.

Minh : See you then. Bye.

Hong : Bye.

Tạm dịch: 

Minh: Xin chào. Hồng. Bạn sẽ làm gì vào tối ngày mai?

Hong: Không làm cả. Có việc gì à?

Minh: Có một bộ phim hay tại rạp chiếu phim “Rex”. Bạn có muốn xem không?

Hong: Tôi rất thích. Phim bắt đầu từ mấy giờ?

Minh: Lúc 7 giờ tối. Tôi sẽ đến đón bạn lúc 6.30. Nhé?

Hong: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ chờ đợi bạn.

Minh: Hẹn gặp lại. Tạm biệt.

Hong: Tạm biệt.

4. Read. Then discuss.

(Đọc. Sau đỏ thảo luận)

Click tại đây để nghe:

 


Community Service

People are living longer so there are more elderly people. Many young people are doing community service. They help elderly people. They do their shopping. They do their housework. They clean their yards. They even paint their houses.

Some young people work as hospital volunteers. In America, they are called candy stripers' because of the striped pink and white uniform they wear. Others are concerned about the environment and work on neighborhood clean-up campaigns.

Dịch bài:

Dịch vụ cộng đồng

Con người ngày nay sống lâu hơn nên có nhiều người già hơn. Nhiều người trẻ đang làm dịch vụ cộng đồng. Họ giúp đỡ những người già. Họ đi mua sắm cho người già. Họ làm việc nhà, dọn dẹp sân và thậm chí còn sơn nhà cho những người già nữa.

Một số người trẻ đang làm việc như những người tình nguyện ở bệnh viện. Ở Mỹ, họ được gọi là ‘Kẹo sọc" (Hộ lý tình nguyện) bởi vì họ mặc đồng phục trắng sọc hồng. Những người khác quan tâm đến môi trường và làm việc theo các chiến dịch tổng vệ sinh khu phố.

Class discussion

(Thảo luận trước lớp)

a) How do some teenagers help the community? 

b) How do Vietnamese teenagers help the community? 

Trả lời:

1. Some teenagers help elderly people with shopping and housework. They also work as hospital volunteers. Others work on neichborhood, clean up campaigns.

2. Vietnamese teenagers work on neighborhood clean up campaigns, help eld­erly people who are living alone with their housework.

Tạm dịch: 

a) Một thanh thiếu niên giúp đỡ cộng đồng như thế nào?

-> Một số thanh thiếu niên giúp đỡ người già mua sắm và việc nhà. Họ cũng làm tình nguyện viện tại bệnh viện. Những người khác làm việc trong khu xóm, quét dọn khuôn viên trường. 

b) Các thanh thiếu niên Việt Nam giúp đỡ cộng đồng như thế nào?

-> Thanh niên Việt Nam làm việc ở các khu xóm, chiến dịch quét dọn, giúp người già neo đơn làm việc nhà. 

5. Play with words. 

(Chơi với chữ.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Hãy đi mua sắm lúc 8 giờ - 8 giờ - 8 giờ,

Hãy gặp tôi ở cổng - cổng - cổng

Đừng đến trễ - trễ - trễ.

Nghe thật tuyệt - tuyệt - tuyệt! 

Đến xem một vở kịch - kịch - kịch

Bạn nói - nói - nói gì?

Hôm nay - nay - nay tôi không thể,

Cảm ơn nhé à này - này - này.

 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác