Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 6: Our Tet Holiday

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Communication - trang 63 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

1. Match the flags with the countries. Then match the countries with their nationalities.

(Nối những lá cờ với những quốc gia. Sau đó nối những quốc gia với quốc tịch của chúng.)

Hướng dẫn giải:

1. Holland — Dutch 

2. Japan — Japanese 

3. The USA — American 

4. Australia — Australian 

5. Thailand - Thai 

6. Vietnam - Vietnamese 

7. Scotland — Scottish 

8. Korea — Korean 

Tạm dịch:

1. Hà Lan

2. Nhật Bản

3. Hoa Kỳ

4. Úc

5. Thái Lan

6. Việt Nam

7. Xcốt-len

8. Hàn Quốc

2.     Game (Trò chơi)

Prepare pictures of flags. Walk around and meet people. Tell them where you are from. They will tell you your nationality.

(Chuẩn bị những bức tranh có hình lá cờ. Đi xung quanh và gặp mọi người. Sau đó nói cho họ bạn từ đâu đến. Họ sẽ nói cho bạn quốc tịch của bạn.)

Example:

A: Hi, I'm from England.

B: You're English. 

A: I'm from America.

B: You're American.

Hướng dẫn giải:

1)   A: Hi, I’m from Holland.

      B: You’re Dutch.

2)  A: Hi, I’m from Japan.

     B: You’re Japanese.

3)   A: Hi, Fm from the USA.

      B: You’re American.

4)  A: Hi, I’m from Australia.

     B: You’re Australian.

5)  A: Hi, I’m from Thailand.

    B: You’re Thai.

6)  A: Hi, I’m from Vietnam.

    B: You’re Vietnamese.

7)  A: I’m from Scotland.

    B: You’re Scottish.

8)  A: Hi, I’m from Korea.

     B: You’re Korean.

Tạm dịch:

1) A: Xin chào, tôi đến từ Hà Lan.

    B: Bạn là người Hà Lan.

2) A: Xin chào, tôi đến từ Nhật Bản.

    B: Bạn là người Nhật.

3) A: Xin chào, Fm từ Hoa Kỳ.

   B: Bạn là người Mỹ.

4) A: Xin chào, tôi đến từ Úc.

    B: Bạn là người Úc.

5) A: Xin chào, tôi đến từ Thái Lan.

    B: Bạn là người Thái.

6) A: Xin chào, tôi đến từ Việt Nam.

   B: Bạn là người Việt Nam.

7) A: Tôi đến từ Scotland.

    B: Bạn là người Scotland.

8) A: Xin chào, tôi đến từ Hàn Quốc.

    B: Bạn là người Hàn Quốc.

3     People in different countries celebrate New Year differently. Match the four groups of people with the pictures.

(Mọi người ở những quốc gia khác nhau ăn mừng năm mới theo những cách khác nhau. Nối 4 nhóm người với bức tranh.)

Hướng dẫn giải:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

4. Read the four paragraphs below. Use the pictures in 3 to help you decide which group of people celebrates New Year that way.

(Đọc 4 đoạn văn bên dưới. Sử dụng những bức tranh trong phần 3 để giúp bạn quyết định nhóm người nào ăn mừng năm mới theo cách đó.)

 

Hướng dẫn giải:

a. H’Mong              

b. Thai 

c. Japanese      

d. Scottish 

Tạm dịch:

a. Người H’ Mông             

b. người Thái

c. người Nhật Bản   

d. người Xcốt-len

Tạm dịch:

1. Vào đêm Giao thừa, mỗi gia đình làm thịt một con gà trống. Họ lấy vài cái lông của con gà trống và dán chúng lên những bức vẽ Mặt trời trong nhà họ. Điều này sẽ khởi đầu một năm mới.

2. Năm mới của họ vào tháng 4, thời điểm nóng nhất trong năm. Một truyền thống là tạt nước vào người khác. Họ tin rằng hành động này sẽ mang đến nhiều mưa trong năm mới.

3. Vào nửa đêm 31 tháng 12, các đền chùa khắp nước họ rung 108 tiếng chuông. Họ tin rằng rung chuông có thể bỏ những hành động xấu từ năm cũ.

4. Chào mừng năm mới, họ lau dọn nhà cửa. Người đặt chân đầu tiên vào nhà rất quan trọng. Họ tin rằng người xông đất ngày đầu năin mới sẽ quyết định vận may của gia đình cho suốt năm còn lại

5 Find and check the meaning of some new words as they are used in the text by matching them with the definitions.

(Tìm và kiểm tra ý nghĩa của vài từ mới khi chúng được dùng trong ngữ cảnh bằng cách nôi chúng với các định nghĩa.)

Hướng dẫn giải:

Text

Word

Definition

a

feathers 

the covers of a rooster, chicken or bird 

b

rooster 

an adult male chicken 

c

remove 

take away 

d

first footer 

the first person to enter your home after newYear’s Eve 

 

Tạm dịch:

Text

Word

Definition

a

lông

lớp bao phủ bên ngoài của một con gà trống, gà, chim

b

gà trông

một con gà giông đực dã trưởng thành

c

bỏ, xóa

mang đi

d

người xông đất

người đầu tiên đặt chân vào nhà bạn sau đêm Giao thừa

6. Group work(Làm việc nhóm)

Each student chooses two facts from the four paragraphs he/she is most interested in. Write them down and take turns to read them aloud to his/her group. The group decides which group of people he/she is talking about.

(Mỗi học sinh chọn 2 sự việc từ 4 đoạn văn mà anh ấy/cô ấy quan tâm nhất Viết chủng ra giấy và lần lượt đọc lớn cho nhóm nghe. Nhóm quyết định xem nhóm người nào mà anh ấy/cô ấy đang nói đến.)

Loigiaihay.com

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác