Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 3: Wild life

Giải bài tập CLIL: Natural science (Animals) - Unit 3 trang 46, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). Exercise 3. Read the text again and answer the questions.

Exercise 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và nối chúng với bức tranh 1-9. Sau đó hoàn thành văn bản với các từ đúng.)

feathers            scales             legs            hair             wings

lungs                fins                 backbones                     gills

 

 

Vertebrates

Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates.

Fish

Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and (1)………… . They haven't got lungs. They have got (2)………… instead.

Mammals

All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven't got gills. Mammals have all got (3)………… .

Birds

Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got (4)………… , two legs

and two (5)………… . Some birds, like ostriches and kiwis, can't fly. All birds lay eggs.

Amphibians

When amphibians are young, they live in water and they haven't got lungs. When they are adult, they have got lungs and four (6)………… - for example, frogs and toads.

Reptiles

Most reptiles live on land. They have got lungs and (7)………… but not gills. They haven't got any wings or feathers and they haven't got any (8)………… . They are cold blooded animals and many of them live in warm places.

Phương pháp:

- feathers: lông vũ

- scales: vảy

- legs: chân

- hair: lông mao

- wings: cánh

- lungs: phổi

- fins: vây

- backbones: xương sống

- gills: mang

Lời giải:

1. legs (chân)

2. hair (lông mao)

3. wings (cánh)

4. lungs (phổi)

5. fins (vây)

6. backbones (xương sống)

7. gills (mang)

8. scales (vảy)

9. feathers (lông vũ)

Exercise 2. Read and listen to the text. Check your answers in exercise 1.

(Đọc và nghe văn bản. Kiểm tra câu trả lời của em ở bài tập 1.)

1. fins

2. gills

3. lungs

4. feathers

5. wings

6. legs

7. scales

8. hair

 

Vertebrates

Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates.

Fish 

Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and (1) fins. They haven't got lungs. They have got (2) gills instead.

Mammals 

All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven't got gills. Mammals have all got (3) lungs.

Birds 

Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got (4) feathers, two legs

and two (5) wings. Some birds, like ostriches and kiwis, can't fly. All birds lay eggs.

Amphibians 

When amphibians are young, they live in water and they haven't got lungs. When they are adult, they have got lungs and four (6) legs - for example, frogs and toads.

Reptiles 

Most reptiles live on land. They have got lungs and (7) scales but not gills. They haven't got any wings or feathers and they haven't got any (8) hair. They are cold blooded animals and many of them live in warm places.


Tạm dịch văn bản:

Động vật có xương sống

Động vật có xương sống là động vật có xương sống. Sau đây là các lòai động vật có xương sống khác nhau.

Cá là loài động vật máu lạnh và chúng sống dưới nước. Chúng có vảy và vây. Chúng không có phổi. Thay vào đó, chúng có mang.

Động vật có vú

Tất cả các loài động vật có vú đều là loài máu nóng và chúng cho con bú sữa. Hầu hết các loài động vật có vú sống trên cạn, ví dụ như con người và chó. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú, như cá voi, sống dưới nước, nhưng chúng không có mang. Các loài động vật có vú đều có phổi.

Chim

Các loài chim sống trên cạn, nhưng một số chúng tìm kiếm thức ăn dưới nước. Chúng có lông, hai chân

và hai cánh. Một số loài chim, như đà điểu và kiwi, không thể bay. Tất cả các loài chim đều đẻ trứng.

Động vật lưỡng cư

Khi động vật lưỡng cư còn nhỏ, chúng sống dưới nước và chúng không có phổi. Khi trưởng thành, chúng có phổi và bốn chân - ví dụ như ếch và cóc.

Bò sát

Hầu hết các loài bò sát sống trên cạn. Chúng có phổi và vảy nhưng không có mang. Chúng không có cánh hay lông và chúng cũng không có lông mao. Chúng là loài động vật máu lạnh và nhiều con sống ở những nơi ấm áp.

Exercise 3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Which type of animal doesn't live on land?

2. Which types of animals have got scales?

3. Which type of animal hasn't got lungs when it's young?

4. Which type of animal feeds its babies milk?

5. Which type of animal is different when it's older?

Lời giải:

1. Fish.

(Động vật nào không sống trên cạn? – Cá.)

2. Fish and reptiles.

(Động vật nào có vảy? – Cá và bò sát.)

3. Amphabians.

(Động vật nào không có phổi khi còn nhỏ? – Động vật lưỡng cư.)

4. Mammals.

(Động vật nào cho con bú sữa? – Động vật có vú.)

5. Amphabians.

(Động vật nào khác hẳn khi chúng lớn lên? – Động vật lưỡng cư.)

Exercise 4. Which group are these animals from? Use the information to classify them.

( Những động vật này thuộc nhóm nào? Sử dụng thông tin sau để phân loại chúng.)

crocodile              shark              camel              eagle

 

1

Does it feed its babies milk?

Yes. It's a mammal.

No. Go to number 2.

2

Has it got feathers and wings?

Yes. It's a bird.

No. Go to number 3.

3

Has it got fins?

Yes. It's a fish.

No. Go to number 4.

4

Has it got scales?

Yes. It's a reptile.

No. It's an amphibian.

Tạm dịch:

1

Nó có cho con ăn sữa không?

Có. Nó là động vật có vú.

Không. Đến câu số 2.

2

Nó có lông vũ hay cánh không?

Có. Nó là một loại chim.

Không. Đến câu số 3.

3

Nó có vây không

Có. Nó là một loại cá.

Không. Đến câu số 4.

4

Nó có vảy không?

Có. Nó là một loại bò sát.

Không. Nó là động vật lưỡng cư.

Lời giải:

- A crocodile is a reptile. (Cá sấu là bò sát.)

- A shark is a fish. (Cá mập thuộc loài cá.)

- A camel is a mammal. (Lạc đà là động vật có vú.)

- An eagle is a bird. (Đại bàng thuộc loài chim.) 

Exercise 5. USE IT! Work in groups. Think of an animal. Ask and answer the questions in exercise 4 and your own questions. Guess the animals.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Nghĩ về một con vật. Hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập 4 và các câu hỏi của riêng em. Đoán các con vật đó.)

Lời giải:

A: Does it feed its babies milk? (Nó có cho con ăn sữa không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got feathers and wings? (Nó có lông vũ hay cánh không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got fins? (Nó có vây không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got scales? (Nó có vảy không.)

B: No. It's an amphibian. (Không. Nó là động vật lưỡng cư mà.)

A: Is is a frog? (Nó là con ếch à?)

B: Yes, it is. (Đúng rồi.) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me