Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 11: Our greener world

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 50 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

1   The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.

(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hỢp.)

2 Write a word in the box under each picture.

(Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

1. rubbish       2. plastic bags 

3. glass            4. plastic bottle 

5. can           6. noise 

7. paper        8. bulb 

9. water       10. clothes 

Tạm dịch:

1.rác            2. túi nhựa

3. ly           4. chai nhựa

5. lon           6. tiếng ồn

7. giấy       8. đèn tròn

9. nước      10. quần áo

3   Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group.

(Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm.)

 
Hướng dẫn giải:

 

Reduce 

Reuse 

Recycle 

plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper

plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb

plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4  Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along.

(Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Ba R

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Tái chế, tái chế

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Nó rất đơn giản

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng chai cũ

Tái chế kính vỡ

Nó rất đơn giản

5 Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced.

(Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới.)

Click tại đây để nghe:


6   Listen again and put the words in the correct column.

(Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.)

Click tại đây để nghe:


 
Hướng dẫn giải:

/a:/

/ᴂ/

fast, plastic, glass, dance, answer, afternoon

had, bag, apple, activity

7 Read the conversation. Write /a:/ or /ᴂ/ each underlined letter. 

(Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /ᴂ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

/a:/: class, ask, father

/ᴂ/: stand, have, that

Tạm dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.

Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

8   Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate.

(Nghe bài đàm thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.)

Click tại đây để nghe:


Audio script:

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác