Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao

Truyện ngắn Mèo và Chuột 2. Bài 1: Fill the gaps. Then listen and check. Bài 2: Ask and answer the questions.

Truyện ngắn Mèo và Chuột 2

Bài 1: Fill the gaps. Then listen and check.

Click tại đây để nghe:

(Điền vào chồ trống. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

2. Hello, Maurice! Xin chào, Maurice!

   Hello, Miu! Xin chào, Miu!

3. Maurice, this is Chit. He's a mouse.

Maurice, đây là Chit. Cậu ấy là chuột.

Pleased to meet you, Maurice.

Rất Vui được gặp cậu, Maurice.

Pleased to meet you too, Chit.

Mình cũng rất vui được gặp cậu, Chit.

4. Is this your house?

Đây là nhà của cậu à?

Yes, it is.

Vâng,  đúng rồi.

It's big!

Nó to thế!

That's right.

Đúng rồi.

5. Wow! Is that your chair?

 Đó là ghế của cậu à?

Yes, it is.

Vâng, đúng vậy.

It's beautiful!

Nó tuyệt đẹp!

Thank you!

Cảm ơn!

6. Do you like hide-and-seek?

Cậu có muốn chơi trốn tìm không?

Yes!

Có!

Good! Let's play hide-and-seek.

Tốt! Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào.

7. One, two, three,...

Một, hai, ba,...

Bài 2: Ask and answer the questions.

(Hỏi và trả lời câu hỏi).

1.  What colour is Chit? Chit màu gì?

Chit is white. Chit màu trắng.

2.  Is Miu a brown cat? Miu là mèo nâu phải không?

No, it isn't. Miu is a black cat.

Không, không phải. Miu là mèo đen.

3. What colour is Maurice? Maurice màu gì?

Maurice is red. Maurice màu đỏ.

4. Is the house big or small? Nhà thì lớn hay nhỏ?

The house is big. Ngôi nhà thì lớn.

Bài 3: Number the sentences. Then act out in pairs.

(Đánh số vào những câu sau. Sau đó thực hành theo cặp).

[6]       Chit: It's big!

[7]      Maurice: That's right.

[5]           Maurice: Yes, it is.

[3]       Maurice: Pleased to meet you too.

|1|     Miu: Maurice, this is Chit.

I 2 I     Chit: Pleased to meet you, Maurice.

[4]     Chit: Is this your house?

Bài 4: Put the words in the correct order.

(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng).

1. Is that your chair?

2. Do you like hide-and-seek?

3. Pleased to meet you too.

4. Let's play hide-and-seek.

5. Is this your house?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me