Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 7: Where does she work?

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

Where does he work? => He work in a police station.

Does your mom work in an airport? => No, she doesn't.

Does she work in a store? => Yes, she does.

Dịch:

Anh ấy làm việc ở đâu? => Anh ấy làm việc ở đồn cảnh sát.

Mẹ của bạn làm việc ở sân bay phải không? => Không, không phải.

Cô ấy làm việc ở cửa hàng phải không? Đúng vậy.

3. Look and say. school / hospital / fire station / store

Hướng dẫn:

2. Where does he work? => He works in store.

3. Where does he work? => He works in fire station.

4. Where does she work? => She works in school.

4. Look again and write.

Yes, she does.

No, she doesn't.

Yes, he does.

No, he doesn't.

1. Does she work in a store? No, she doesn't.

2. Does he work in a hospital? ________.

3. Does he work in a fire station? ____.

4. Does she work in a school? ___.

Hướng dẫn:

2. No, he doesn't.

3. Yes, he does.

4. Yes, she does.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác