Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 3: Do you have a milkshake?

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 3: Do you have a milkshake? - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

  

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Let's count to one hundred!

Let's count to one hundred.

It's time to start.

10,20, 30 …

Yes, good start!

Let's count to one hundred.

It's easy to do.

40, 50, 60 …

Yes, clever you!

Let's count to one hundred.

It's easy if you try.

70, 80 …

The numbers are high.

Let's count to one hundred.

Counting is fun!

90, 100.

Now we are done.

Dịch:

Hãy đếm tới 100!

Hãy đếm tới 100!

Thời gian bắt đầu,

10, 20, 30 …

Vâng, bắt đầu tốt!

hãy đếm tới 100

Thật dễ để đếm

40, 50, 60…

Đúng rồi, các bạn thật thông minh.

Hãy đếm tới 100

Thật dễ dàng nếu bạn cố gắng

70, 80…

Những số thật là cao

Hãy đếm tới 100

Đếm số thật là vui

90, 100

Bây giờ chúng ta đã xong.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác