Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 1: Clean up!

Giải bài tập Lesson Three: Song - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

eleven / twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen / eighteen / nineteen / twenty.

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

There are ten in the bed.

There are ten in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more."

Two more get in.

Eleven, twelve!

There are twelve in the bed,

And the little one says,

"Two more, two more,"

Two more get in.

Thirteen, fourteen!

There are fourteen in the bed …

Fifteen, sixteen!

There are sixteen in the bed, …

Seventeen, eighteen!

There are eighteen in the bed, …

Nineteen, twenty!

Help!

Dịch:

Có 10 con gấu trên giường.

Có 10 con gấu trên giường

Và có 1 con gấu nhỏ nói,

"2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con gấu nữa vào

Mười một, mười hai!

Có mười hai con gấu trên giường,

Và con gấu nhỏ nói

"Thêm 2 con nữa, 2 con nữa"

Thêm 2 con nữa vào

Mười ba, mười bốn!

Có mười bốn con gấu trên giường …

Mười lăm, mười sáu!

Có mười sáu con gấu trên giường…

Mười bảy, mười tám !

Có mười tám con gấu trên giường, …

Mười chín, hai mươi!

Cứu!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác