Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 8: Where's Grandma?

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

chair: ghế

teacher: cô giáo

chick: con gà

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

My name's Charlie.

This is my teacher.

She's on a chair.

She has a little chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

My teacher's on a chair.

She has a little chick.

Dịch:

Tôi tên là Charlie.

Đây là cô giáo của tôi.

Cô ấy ngồi trên một cái ghế.

Cô ấy có một con gà con.

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Cô giáo của tôi đang ngồi trên ghế

Cô ấy có một con gà nhỏ.

3.  Read the chant again. Circle the ch sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

1. chair

2. cat

3. hat

4. chick

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me