Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 5: Where's the ball?

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. What can you see in the park? Point and say.

2. Listen, read, and point.

Click here to listen

 

Script:

Look! This is a park. Can you see the boys and girls in the park? Where are their toys? Can you help?

1. This is Bao. His toy is under a tree. What is it?

2. Her name is Nga. Can you see her toy? It is on the slide.

3. His name is Long. His toy is in the goal. Can you see it?

Dịch:

Nhìn này! Đây là công viên. Bạn có thể nhìn thấy những cô bé và cậu bé trong công viên không? Đồ chơi của họ ở đâu? Bạn có thể giúp họ không?

1. Đây là Bảo. Đồ chơi của anh ấy dưới một cái cây. Nó là gì vậy?

2. Tên cô ấy là Nga. Bạn có thể nhìn thấy đồ chơi của cô ấy không? Nó ở trên cầu trượt.

3. Tên anh ấy là Long. Đồ chơi của anh ấy ở trong khung thành. Bạn có thể nhìn thấy nó không?

3. Read again and match.

Hướng dẫn:

1 – car

2 – kite

3 – frisbee 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me