Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

.......... ổn, cô t........., chim........., thiếu n........

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

........ a dẻ, cụ....... à, ..... a vào, cộp......... a

b) ân hoặc âng

v........ lời, bạn th........, nhà t........; bàn ch...... 

TRẢ LỜI:

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da

b) ân hoặc âng

vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me