Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

.... oa đầu, ngoài ...ân, chim ...âu, ....âu có

b) ăn hoặc ăng

cố g....; g... bó, g... sức, yên l...

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

................. 

21

q

quy

22

.................  

e-rờ

23

 ................. 

ét-sì

24

 ................. 

25

 ................. 

u

26

 ................. 

ư

27

 ................. 

28

.................  

ích-xì

29

.................  

i dài

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá

b) ăn hoặc ăng

cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me