Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ......................

M : kẹo, ................

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Lên .....on mới biết .......on cao

... uôi con mới biết công ......ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bao - cơn bao                       lạng le - số le

mạnh me - sứt me                      áo vai - vương vai

TRẢ LỜI:

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, cá, cây, củ, cỏ, cổng

M : kẹo, kiến, kính, kênh, kèm

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bảo - cơn bão                           lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ                         áo vải - vương vãi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me