Trang chủ
Bình chọn:
2.5 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

...im khâu                      

...ậu bé                 

...iên nhẫn                

bà ...ụ

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

................. 

á

3

 ................. 

4

 ................. 

5

c

6

 ................. 

7

.................  

đê

8

.................  

e

9

.................  

ê

TRẢ LỜI:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống :

kim khâu                      

cậu bé                 

kiên nhẫn                

c

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

d

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me